Hlavné menu


Technická inšpekcia, a.s.

Náplňou práce Technickej inšpekcie, a.s. je dozerať na ochranu života a zdravia človeka, ktorý narába s technickými zariadeniami a na ochranu majetkových hodnôt. Spoločnosť podporuje presadzovanie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a iných osôb a majetku.

Technická inšpekcia je akciová spoločnosť so 100% účasťou štátu. Zakladateľskú listinu a stanovy akciovej spoločnosti schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré koná v mene štátu.

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva:

  • inšpekcie,
  • prehliadky a skúšky technických zariadení v procese ich návrhu a výroby pred uvedením, technických zariadení do prevádzky,
  • prehliadky a skúšky technických zariadení počas ich prevádzky.


Kontakt

Technická inšpekcia a.s.
Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava

www.tisr.sk