Hlavné menu


Žiadosť o príspevok na pohreb

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na pohreb je plnoletá fyzická osoba

 Podrobnejšie informácie o príspevku

 Elektronická služba Rozhodovanie o príspevku na pohreb