Hlavné menu


Podmienky nároku

Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti má dieťa,:

  • ktoré je na základe právoplatného rozhodnutia súdu zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo poručníctva, ak poručník sa o dieťa osobne stará, 
  • náhradný rodič začal vykonávať osobnú starostlivosť o toto dieťa a
  • pred zverením do náhradnej starostlivosti malo dieťa nariadenú ústavnú starostlivosť alebo uloženú ochrannú výchovu.

Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti možno poskytnúť aj dieťaťu, ktorému nebola pred zverením do náhradnej starostlivosti nariadená ústavná starostlivosť alebo uložená ochranná výchova, ak pri začatí vykonávania náhradnej starostlivosti nemá zabezpečené základné osobné vybavenie.

Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti má aj dieťa, :

  • ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti predbežným opatrením súdu alebo je zverené do predosvojiteľskej starostlivosti v čase podania návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti je mladšie ako šesť mesiacov,
  • ktorého náhradný rodič sa oň začal osobne starať,
  • na ktoré nebol poskytnutý príspevok pri narodení podľa osobitného predpisu

Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti na to  isté dieťa a tej istej oprávnenej osobe vzniká iba raz, to platí aj vtedy, ak dieťa je zverené do spoločnej starostlivosti manželov a jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti bol vyplatený jednému z nich.