Hlavné menu


Konanie o nároku

Na konanie o nároku na príspevok sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní okrem §60, §61 až §68 zákona o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.