Hlavné menu


Podmienky nároku

Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má náhradný rodič, ak:

  • mu bolo zverené dieťa do náhradnej starostlivosti (zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, pestúnska starostlivosť, poručníctvo, ak sa poručník osobne stará o dieťa, to neplatí ak sa poručník osobne stará o dieťa , ktorého rodičia nie sú plnoletí),
  • sa začal osobne starať aspoň o jedno zverené dieťa,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • nevykonáva náhradnú starostlivosť v zariadení pestúnskej starostlivosti.


Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi nevzniká, ak:

  • náhradný rodič alebo manžel náhradného rodiča má pri osobnej starostlivosti o dieťa nárok na materské alebo nárok na dávku nemocenského poistenia alebo nemocenského zabezpečenia toho istého druhu v cudzine,
  • náhradný rodič alebo manžel náhradného rodiča má pri osobnej starostlivosti o dieťa nárok na rodičovský príspevok,
  • dieťa zverené do náhradnej starostlivosti (osobná starostlivosť inej fyzickej osoby ako rodiča, pestúnska starostlivosť, poručníctvo, dočasné zverenie dieťaťa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom) je jeho príbuzným v priamom rade.