Hlavné menu


Poskytnuté dotácie v roku 2002

Rozdelenie prostriedkov z výťažkov lotérií a iných podobných hier v roku 2002

 Prehľad o počte subjektov, ktorým boli schválené finančné prostriedky získané v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov určených na sociálne, humanitné a charitatívne účely v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2002 a o výške týchto finančných prostriedkov 

rok 2002 (I. a II. etapa)

Počet

Suma

% podiel na celkovom objeme finančných prostriedkov

Štátne subjekty

20

23,7

35,0

Neštátne subjekty

55

35,6

52,5

Občianske združenia v pôsobnosti MPSVR SR

23

8,5

12,5

Spolu*:

98

67,8

100,0

* pre úrad MPSVR SR na ostatné aktivity podľa uznesenia vlády SR č. 183/2002 a 770/2002

 

Požiadavky na rozdelenie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne, humanitné a charitatívne účely v roku 2002

Počet žiadateľov

Požadovaná suma

Neštátne subjekty

167

199,3

Štátne subjekty

138

278,5

Spolu

305

477,8

 

Schválené prostriedky štátneho rozpočtu získané v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne, humanitné a charitatívne účely v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2002 (v tis. Sk) - I.časť

Rozpočtová kapitola Akcia Výd.celkom (600 + 700) v tom:  r. 2001*
Bežné výd. (600) Kapit. výd. (700)
MPSVR SR Dotácie pre občianske združenia 7 100 7 100   7 050
  z toho:        
  Slovenská humanitná rada 2 000 2 000   800
  OZ Kontext 1 500 1 500   800
  ostané 3 600 3 600   -
  Zahraničné aktivity ministerstva 2 500 2 500   3 500
  Psychiatrická liečebňa Sokolovce 1 500   1 500 -
Spolu   11 100 9 600 1500 10 550
KÚ Bratislava Domov dôchodcov Gerium Bratislava 300   300  
  AKTÍVA n.o.domov sociálnych služieb pre dospelých Bratislava 1 010   1 010  
  Agentúra špec. služieb pre autistov, Bratislava 350 350    
  Detský domov Modra - Harmónia 1 500 400 1 100  
  Detský domov Bernolákovo 1 000   1 000  
  Úsmev ako dar Bratislava 1 700 1 700    
  OZ Návrat Bratislava 300 300    
  Národné centrum pre rovnosť žien a mužov 200 200    
  OZ Odyseus 300 300    
  OZ Pomoc ohrozeným deťom 200 200    
  OZ Labyrint 150 150    
  Materské centrum Hojdana 100 100    
  Detské centrum Vánok 100 100    
  Mestský úrad MČ - Devínska Nová Ves 500   500  
  Kresťanská liga pre pomoc ment. postihnutým na Slovensku 100   100  
Spolu   7 810 3 800 4 010  
KÚ Trnava Detský domov Holíč 2 600   2 600  
  Detský domov Pečeňady 600   600  
  OcÚ Trstice Centrum zdravotno-sociálnej starostlivosti 3 500   3 500  
  Dom dôchodcov Gbely 200 200    
  Domov dôchodcov Klas n. o. Vrbové 60 60    
Spolu   6 960 260 6 700  
KÚ Trenčín Domov sociálnych služieb Dolný Lieskov 1 000   1 000  
  Detské mestečko Trenčín Zlatovce 2 590   2 590  
  Charitatívne stredisko Ev. diakonie ECAV Košeca 500   500  
  Refugium Trenčín 1 000 1 000    
  Materské centrum Slniečko Prievidza 100 100    
  Detské centrum Slniečko Dubnica nad Váhom 50 50    
  Materské centrum Lienka Handlová 100 100    
Spolu   5 340 1 250 4 090  
KÚ Nitra Domov dôchodcov Hurbanovo 1 000 300 700  
  Mestský úrad Šaľa Domov dôchodcov 2 000   2 000  
  Komunita Kráľovnej pokoja Radošiná 200   200  
  Mesto Šurany -Domov dôchodcov Jesienka 300 300    
  Domov sociálnych služieb Topoľčany 300   300  
Spolu   3 800 600 3 200  
KÚ Žilina Detský domov Istebné 1160   1160  
  Áno pre život n.o. Rajecké Teplice 500   500  
  Zariadenie chráneného bývania Lúč Žilina 244 154 90  
Spolu:   1904 154 1750  
KÚ B.Bystrica Domov sociálnych služieb Veľké Pole 3 000   3 000  
  Domov dôchodcov a DSS Banská Štiavnica 1 000   1 000  
  Domov detí Ľubietová 200 200    
  SLONAD B. Bystrica 200 200    
  OZ Návrat Banská Bystrica 50 50    
  Diecézna charita B. Bystrica, Centrum Agape 50 50    
  Obec Telgárt Dom opatrovateľskej služby 400 400    
Spolu   4 900 900 4 000  
KÚ Prešov Okresný úrad Snina, ZOS Nová Sedlica 1 000 40 960  
  OZ Živý most, Pongrácovce 2 000   2 000  
  Okresný úrad Medzilaborce, ZOS Medzilaborce 1 000   1 000  
  Detský domov sv. Nikolaja Medzilaborce 300 250 50  
  Pro Familia Humenné 500 500    
  Gréckokatolícka diecézna charita Prešov 500 500    
  Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce 400   400  
  Občianske združenie Návrat, Prešov 50 50    
  Materské centrum BAMBINO Poprad 50 50    
  Dom sociálnych služieb Jabloň 390 390    
Spolu:   6 190 1 780 4 410  
KÚ Košice Domov sociálnych služieb Hodkovce 5 446 2446 3 000  
  Združ. na pomoc ľuďom s ment.postih. Spišská Nová Ves Náš dom 1 200   1 200  
  Nadácia DeDo Košice, Domovské vzdel. centrum Dunajská Lužná 2 000   2 000  
  Arcidiecézna charita Košice 50 50    
  Nadácia Filia Centrum Košice 50 50    
  Natali n.o. Spišská Nová Ves 50 50    
  Slov. červený kríž US Trebišov, ZOS Kráľovský Chlmec 200 200    
Spolu:   8 996 2 796 6 200  
Spolu uvoľnená dotácia z výťažkov lotérií a iných podobných hier 57 000 21 140 35 860  

* poskytnuté fin. prostriedky cez kapitolu MPSVR SR v roku 2001

 

Schválené prostriedky štátneho rozpočtu získané v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne, humanitné a charitatívne účely v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2002 - II. časť (v tis. Sk)

Rozpočtová kapitola Akcia Výd.celkom Bežné výd. Kapit. výd. r. 2001*
(600+700) (600) (700)
MPSVR SR Dotácia do Protidrogového fondu 5 000 5 000   5 000
Občianske združenia v pôsobnosti MPSVR SR:        
Občianske združenie Pomoc deťom v kríze, Žilina 66 66   -
Únia žien Slovenska, Rimavská Sobota 40 40   -
Zväz diabetikov Slovenska, Bratislava 366 366   -
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Martin 400 400   -
Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Bratislava 200 200   -
Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava 100 100   -
Slovenská humanitná rada, Bratislava 200 200   -
Združenie SPOLU, Kremnica 43 43   -
Spolu občianske združenia 1 415 1 415   -
Maják nádeje n. o., Bratislava 1000   1000 -
Nezábudka, o. z. Tureň 103 103   -
Domov dôchodcov, Papradno (Stupné) xx 550   550 -
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Prievidza 1000 1000   -
Slovenská agentúra sociálnych služieb n. o., Dubnica nad Váhom 400   400 -
Domov dôchodcov Čadca, Horelica x 1100   1100 -
LUMEN o. z., Raková 500   500 -
OZ Pomoc deťom v kríze, Žilina 300 40 260 -
Spišská katolícka charita Spišská Nová Ves - Dom Sv. Jozefa 500   500 -
DSS Spišské Podhradie x 1000   1000 -
DSS Jabloň x 500   500 -
Mesto Humenné, Domov pre osamelých rodičov x 135 135   -
Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí Červenica** 272   272 -
Spolu vyššie územné celky a obce 7 360 1 278 6 082 -
Príspevky na humanitné účely* 100 100   117
Národný seminár "Chudoba a sociálna inklúzia" 75 75   -
Rehabilitačbé stredisko pre zdravotne postihnutých, Levoča 50 50   -
  Vlastné úlohy ministerstva - - - 238
Spolu MPSVR SR 14 000 7 918 6 082 5 355
KÚ Bratislava Domov sociálnych služieb pre deti ROSA, Bratislava 500 270 230  
Spolu 500 270 230  
KÚ Trnava Domov sociálnych služieb, Rohov 1 000   1 000  
Spolu 1 000   1 000  
KÚ Nitra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých,Topoľčany 1 000   1 000  
Spolu 1 000   1 000  
KÚ Košice Detský domov Nižná Kamenica 2 000   2000  
Spolu   2 000   2000  
KÚ Spolu   4 500   4 230  
Spolu navrhnutá finančná suma  18 500 8188 10 312  

x v zmysle zákona 416/2001 Z. z.o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky - prechádza na VÚC
xx v zmysle zákona 416/2001 Z. z.o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky - prechádza na obec
* prostriedky poskytnuté cez kapitolu MPSVR SR v roku 2001