Hlavné menu


Žiadosť o príspevok

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Oprávnenú osobu, ktorá je maloletá, zastupuje v konaní o nároku na príspevok, náhradný rodič. Na spracovanie osobných údajov náhradného rodiča a zvereného dieťaťa sa nevyžaduje ich súhlas.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho  môžete vytlačiť tu.