Hlavné menu


Prestupy

Od 1. januára 2023 sa vypúšťa podmienka predloženia akceptačného listu pri prestupe sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Sporiteľ môže prestúpiť z DSS do inej DSS najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa posledného prestupu, s výnimkou prípadov ustanovených zákonom. V prípade uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení môže sporiteľ prestúpiť do inej DSS až po uplynutí jedného roka. Sporiteľ nemôže prestúpiť do inej DSS odo dňa uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.