Hlavné menu


Zmeny od 1. novembra 2022

Predčasný starobný dôchodok

Mení sa podmienka vyplácania predčasného starobného dôchodku, ktorého výška musí byť v súčte súm predčasného starobného dôchodku z I. piliera a doživotného predčasného starobného dôchodku z II. piliera vyššia ako 1,6 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.  Ide o zosúladenie s I. pilierom.

Súvisiaca legislatíva: 

Zákon č. 352/2022 z 5. októbra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony