Hlavné menu


Zmeny od 1. januára 2009

Účelom zmeny zákona bolo reagovať na požiadavky aplikačnej praxe a vyriešiť problémy a nedostatky, ktoré vyvolala predchádzajúca právna úprava v praxi. Prínos spomínanej novely bol nasledovný:

  • úprava pravidiel investovania v druhom pilieri spočívajúca najmä v prehodnotení limitov a obmedzení pre nakladanie s majetkom v dôchodkových fondoch a v prehodnotení pravidiel rozloženia rizika,
  • skvalitnenie informácií, poskytovaných sporiteľom zo strany dôchodkových správcovských spoločností, spočívajúce najmä v zabezpečení lepšej zrozumiteľnosti poskytovaných informácií najmä vo vzťahu k dosahovanej výkonnosti jednotlivých dôchodkových fondov, a to prostredníctvom informačných prospektov, internetovej stránky a výpisu z osobného dôchodkového účtu,
  • zmena podmienok plynutia šesťmesačnej lehoty na vstup do systému starobného dôchodkového sporenia, ktorej začiatok sa podmienil existenciou najmenej 150 dňového nepretržitého obdobia dôchodkového poistenia,
  • fyzické osoby, na ktoré sa úspory po zomretých sporiteľoch prenesú alebo ktoré ich zdedia, dostali možnosť uložiť si tieto prostriedky na vlastný osobný dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
  • bola zrušená 2 - ročná lehota na prestup sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s tým, že sa spoplatnia len tie prestupy, ktoré sa uskutočnia po uplynutí menej ako jedného roka odo dňa zápisu predchádzajúcej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,
  • boli zavedené štandardné prvky občianskeho práva do prevodu majetku zomretého sporiteľa na osoby určené zákonom alebo zmluvou o starobnom dôchodkovom sporení.