Hlavné menu


Zmeny od 1. januára 2007

S účinnosťou od 1. januára 2007 sa upravilo najmä zavedenie administratívnej a finančnej bariéry, ktorá mala zabrániť neodôvodneným a špekulatívnym prestupom z jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Došlo tiež k zníženiu odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti za jeden mesiac správy dôchodkového fondu z 0,07 % na najviac 0,065 % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Zároveň boli zavedené obmedzenia na výdavky súvisiace s uzatváraním zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení a výdavky na propagáciu a reklamu dôchodkových fondov.