Hlavné menu


Zmeny súvisiace s odpustením odvodov „potravinárom“

ODPUSTENIE PLATENIA POVINNÝCH PRÍSPEVKOV DO II. PILIERA

za obdobie:

AUGUST 2023 až JANUÁR 2024

Zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle v zmysle Dočasného krízového a prechodného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine sa odpúšťa povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie z vymeriavacieho základu zamestnanca do 700 €. Z vymeriavacieho základu nad 700 € bude poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené a odvádzané.

Za obdobie, za ktoré nebudú povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie zaplatené alebo budú zaplatené v nižšej výške, a to z dôvodu oslobodenia zamestnávateľa v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle od povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie z vymeriavacieho základu zamestnanca do 700 €, sa suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a minimálneho dôchodku, z dôvodu účasti poistenca na starobnom dôchodkovom sporení v tomto období, nebude znižovať alebo bude znižovať len alikvótne.

Súvisiaca legislatíva:

Zákon č. 274/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov