Hlavné menu


Predseda samosprávneho kraja

Plat predsedu VÚC ustanovuje zákon č. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja. Plat sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na celé euro nahor zo súčinu základu platuustanoveného koeficientu platu 2,0.

Účinnosť od 5. 3. 2016: Ak predsedovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania  platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí predsedovi plat v sume minimálnej mzdy.

Základ platu predsedu samosprávneho kraja je súčet najvyššej platovej tarify (základná stupnica platových taríf podľa Prílohy č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.) a sumy limitu osobného príplatku vypočítanej z najvyššej platovej tarify základnej stupnice platových taríf ustanovenej pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme.

Tento súčet (základ platu) sa násobí koeficientom 2,0.

 

Po zániku mandátu predsedu (výnimky ustanovuje zákon č. 302/2001 Z. z.)  patrí predsedovi odstupné z rozpočtu samosprávneho kraja, ktoré v závislosti od času výkonu funkcie je:

  • dvojnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu kratšie ako päť rokov,
  • trojnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako päť rokov.


Priemerným mesačným platom je súčet platu podľa § 3 (viď vyššie) alebo za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov  predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu. Priemerný mesačný plat sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.