Hlavné menu

Poskytnuté dotácie v roku 2002

Rozdelenie prostriedkov z výťažkov lotérií a iných podobných hier v roku 2002

Prehľad o počte subjektov, ktorým boli schválené finančné prostriedky získané v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov určených na sociálne, humanitné a charitatívne účely v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2002 a o výške týchto finančných prostriedkov

rok 2002 (I. a II. etapa)

Počet

Suma

% podiel na celkovom objeme finančných prostriedkov

Štátne subjekty

20

23,7

35,0

Neštátne subjekty

55

35,6

52,5

Občianske združenia v pôsobnosti MPSVR SR

23

8,5

12,5

Spolu*:

98

67,8

100,0

* pre úrad MPSVR SR na ostatné aktivity podľa uznesenia vlády SR č. 183/2002 a 770/2002

Požiadavky na rozdelenie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne, humanitné a charitatívne účely v roku 2002

Počet žiadateľov

Požadovaná suma

Neštátne subjekty

167

199,3

Štátne subjekty

138

278,5

Spolu

305

477,8

Schválené prostriedky štátneho rozpočtu získané v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne, humanitné a charitatívne účely v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2002 (v tis. Sk) - I.časť

Rozpočtová kapitola Akcia Výd.celkom (600 + 700) v tom: r. 2001*
Bežné výd. (600) Kapit. výd. (700)
MPSVR SR Dotácie pre občianske združenia 7 100 7 100 7 050
z toho:
Slovenská humanitná rada 2 000 2 000 800
OZ Kontext 1 500 1 500 800
ostané 3 600 3 600 -
Zahraničné aktivity ministerstva 2 500 2 500 3 500
Psychiatrická liečebňa Sokolovce 1 500 1 500 -
Spolu 11 100 9 600 1500 10 550
KÚ Bratislava Domov dôchodcov Gerium Bratislava 300 300
AKTÍVA n.o.domov sociálnych služieb pre dospelých Bratislava 1 010 1 010
Agentúra špec. služieb pre autistov, Bratislava 350 350
Detský domov Modra - Harmónia 1 500 400 1 100
Detský domov Bernolákovo 1 000 1 000
Úsmev ako dar Bratislava 1 700 1 700
OZ Návrat Bratislava 300 300
Národné centrum pre rovnosť žien a mužov 200 200
OZ Odyseus 300 300
OZ Pomoc ohrozeným deťom 200 200
OZ Labyrint 150 150
Materské centrum Hojdana 100 100
Detské centrum Vánok 100 100
Mestský úrad MČ - Devínska Nová Ves 500 500
Kresťanská liga pre pomoc ment. postihnutým na Slovensku 100 100
Spolu 7 810 3 800 4 010
KÚ Trnava Detský domov Holíč 2 600 2 600
Detský domov Pečeňady 600 600
OcÚ Trstice Centrum zdravotno-sociálnej starostlivosti 3 500 3 500
Dom dôchodcov Gbely 200 200
Domov dôchodcov Klas n. o. Vrbové 60 60
Spolu 6 960 260 6 700
KÚ Trenčín Domov sociálnych služieb Dolný Lieskov 1 000 1 000
Detské mestečko Trenčín Zlatovce 2 590 2 590
Charitatívne stredisko Ev. diakonie ECAV Košeca 500 500
Refugium Trenčín 1 000 1 000
Materské centrum Slniečko Prievidza 100 100
Detské centrum Slniečko Dubnica nad Váhom 50 50
Materské centrum Lienka Handlová 100 100
Spolu 5 340 1 250 4 090
KÚ Nitra Domov dôchodcov Hurbanovo 1 000 300 700
Mestský úrad Šaľa Domov dôchodcov 2 000 2 000
Komunita Kráľovnej pokoja Radošiná 200 200
Mesto Šurany -Domov dôchodcov Jesienka 300 300
Domov sociálnych služieb Topoľčany 300 300
Spolu 3 800 600 3 200
KÚ Žilina Detský domov Istebné 1160 1160
Áno pre život n.o. Rajecké Teplice 500 500
Zariadenie chráneného bývania Lúč Žilina 244 154 90
Spolu: 1904 154 1750
KÚ B.Bystrica Domov sociálnych služieb Veľké Pole 3 000 3 000
Domov dôchodcov a DSS Banská Štiavnica 1 000 1 000
Domov detí Ľubietová 200 200
SLONAD B. Bystrica 200 200
OZ Návrat Banská Bystrica 50 50
Diecézna charita B. Bystrica, Centrum Agape 50 50
Obec Telgárt Dom opatrovateľskej služby 400 400
Spolu 4 900 900 4 000
KÚ Prešov Okresný úrad Snina, ZOS Nová Sedlica 1 000 40 960
OZ Živý most, Pongrácovce 2 000 2 000
Okresný úrad Medzilaborce, ZOS Medzilaborce 1 000 1 000
Detský domov sv. Nikolaja Medzilaborce 300 250 50
Pro Familia Humenné 500 500
Gréckokatolícka diecézna charita Prešov 500 500
Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce 400 400
Občianske združenie Návrat, Prešov 50 50
Materské centrum BAMBINO Poprad 50 50
Dom sociálnych služieb Jabloň 390 390
Spolu: 6 190 1 780 4 410
KÚ Košice Domov sociálnych služieb Hodkovce 5 446 2446 3 000
Združ. na pomoc ľuďom s ment.postih. Spišská Nová Ves Náš dom 1 200 1 200
Nadácia DeDo Košice, Domovské vzdel. centrum Dunajská Lužná 2 000 2 000
Arcidiecézna charita Košice 50 50
Nadácia Filia Centrum Košice 50 50
Natali n.o. Spišská Nová Ves 50 50
Slov. červený kríž US Trebišov, ZOS Kráľovský Chlmec 200 200
Spolu: 8 996 2 796 6 200
Spolu uvoľnená dotácia z výťažkov lotérií a iných podobných hier 57 000 21 140 35 860

* poskytnuté fin. prostriedky cez kapitolu MPSVR SR v roku 2001

Schválené prostriedky štátneho rozpočtu získané v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne, humanitné a charitatívne účely v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2002 - II. časť (v tis. Sk)

Rozpočtová kapitola Akcia Výd.celkom Bežné výd. Kapit. výd. r. 2001*
(600+700) (600) (700)
MPSVR SR Dotácia do Protidrogového fondu 5 000 5 000 5 000
Občianske združenia v pôsobnosti MPSVR SR:
Občianske združenie Pomoc deťom v kríze, Žilina 66 66 -
Únia žien Slovenska, Rimavská Sobota 40 40 -
Zväz diabetikov Slovenska, Bratislava 366 366 -
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Martin 400 400 -
Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Bratislava 200 200 -
Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava 100 100 -
Slovenská humanitná rada, Bratislava 200 200 -
Združenie SPOLU, Kremnica 43 43 -
Spolu občianske združenia 1 415 1 415 -
Maják nádeje n. o., Bratislava 1000 1000 -
Nezábudka, o. z. Tureň 103 103 -
Domov dôchodcov, Papradno (Stupné) xx 550 550 -
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Prievidza 1000 1000 -
Slovenská agentúra sociálnych služieb n. o., Dubnica nad Váhom 400 400 -
Domov dôchodcov Čadca, Horelica x 1100 1100 -
LUMEN o. z., Raková 500 500 -
OZ Pomoc deťom v kríze, Žilina 300 40 260 -
Spišská katolícka charita Spišská Nová Ves - Dom Sv. Jozefa 500 500 -
DSS Spišské Podhradie x 1000 1000 -
DSS Jabloň x 500 500 -
Mesto Humenné, Domov pre osamelých rodičov x 135 135 -
Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí Červenica** 272 272 -
Spolu vyššie územné celky a obce 7 360 1 278 6 082 -
Príspevky na humanitné účely* 100 100 117
Národný seminár "Chudoba a sociálna inklúzia" 75 75 -
Rehabilitačbé stredisko pre zdravotne postihnutých, Levoča 50 50 -
Vlastné úlohy ministerstva - - - 238
Spolu MPSVR SR 14 000 7 918 6 082 5 355
KÚ Bratislava Domov sociálnych služieb pre deti ROSA, Bratislava 500 270 230
Spolu 500 270 230
KÚ Trnava Domov sociálnych služieb, Rohov 1 000 1 000
Spolu 1 000 1 000
KÚ Nitra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých,Topoľčany 1 000 1 000
Spolu 1 000 1 000
KÚ Košice Detský domov Nižná Kamenica 2 000 2000
Spolu 2 000 2000
KÚ Spolu 4 500 4 230
Spolu navrhnutá finančná suma 18 500 8188 10 312

x v zmysle zákona 416/2001 Z. z.o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky - prechádza na VÚC
xx v zmysle zákona 416/2001 Z. z.o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky - prechádza na obec
* prostriedky poskytnuté cez kapitolu MPSVR SR v roku 2001


 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk