Hlavné menu

Pridelené dotácie občianskym združeniam v roku 2001

Občianske združenie

adresa, telefón

Názov projektu

Bežný transfer (Sk)

Organizácia muskulárnych dystrofikov

Banšelova 4, 821 04 Bratislava, 02/43411686

Sociálne porad. pre ľudí s ťažkým zdravot. postihnutím

216 000

Rekondičné pobyty členov

82 476

Členský poplatok medzinárodnej organizácii

64 000

Vydávanie časopisu OZVENA

90 000

Slovenský zväz sclerosis multiplex

Vančurova 1, 917 00 Trnava, 033/5513009

Konzultačno-poradenská činnosť

110 600

Vydávanie časopisu NÁDEJ

50 000

Členský poplatok medzinárodnej organizácii

20 943

Rekondičné pobyty členov

408 000

Jednota dôchodcov na Slovensku

Špitálska 6, 816 43 Bratislava, 02/59752358

Odborno-poradenská činnosť

600 000

Rekondičné pobyty s možnosťou využitia ambul. liečby

328 440

Seminár na zabezp. úloh vytýč. OSN v rámci MRD

91 920

Vydávanie časopisu TRETÍ VEK

180 000

Slovenská humanitná rada

Ružová dolina 27, 824 64 Bratislava, 02/53413970

Poradenská, školiaca a konzultačná činnosť

1 713 600

Vydávanie čas. HUMANITA s príl. HUMANITA PLUS

720 000

Ozvučenie budov občianskej vybavenosti pre zrak. post.

114 267

Výstava SENIOR

350 000

Informačný systém REHIS Slovensko

330 502

Benefícium

77 000

Seminár – Posilnenie postavenia dobrovoľníka

102 900

Členské príspevky v medzinárodných organizáciách

133 178

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami

Prešovská 39, 821 08 Bratislava, 02/55573178

Poskytovanie sociálneho poradenstva

1 354 648

Sociálno-rehabilitačná starostlivosť detí a dospelých

1 131 578

Združenie na pomoc ľuďom s ment. postihnutím

Švabinského 7, 851 01 Bratislava, 02/52496061

Poradenská činnosť

1 114 160

Rekondično-rehabilitačné pobyty

900 000

Členský poplatok medzinárodnej organizácii

104 500

Vydávanie časopisu INFORMÁCIE

420 000

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Vajanského 1, 036 01 Martin, 043/4224204

Sociálna prevencia a sociálne poradenstvo

3 595 000

Abilympiáda, rozvoj tvorivých aktivít zdrav.postih.

200 000

Cestovné členke KVOZPO

2 874

Rekondičné pobyty detí a dospelých

1 890 000

Slovenský zväz telesne postihnutých

Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, 02/52963286

Sociálne poradenstvo

1 332 960

Rekondičné pobyty členov

1 709 100

Montáž ručného ovládania vozidiel pre ŤTP

63 800

Cestovné členovi KVOZPO

12 161

Vydávanie časopisu TP + TP a VOZÍČKAR

45 000

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Sekulská 1, 842 50 Bratislava, 02/65420844

CETIS - Centrum technických a informačných služieb

1 358 800

Systém sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie

2 741 200

Rekondičné pobyty

420 000

Rozvoj dobrovoľníctva ako prostriedok integr. zrak. post.

84 000

Vydanie zborníka tvorby nevidiacich a slabozrakých

30 000

Členský poplatok v medzinárodných organizáciách

117 600

Vydávanie časopisov pre nevidiacich a slabozrakých

950 000

Slovenský zväz sluchovo postihnutých

Budatínska 59/a, 851 06 Bratislava, 02/63839926

Zabezpečenie tlmočníkov posunkovej reči nepočuj. obč.

3 000 000

Sociálna prevencia a sociálne poradenstvo

2 172 320

Vydávanie časopisu SLOVENSKÝ GONG

420 000

Zabezpečenie kurzov odzerania pre nedoslých. občanov

88 500

Zabezpečenie kurzov posunkovej reči nepočujúcich

120 000

Rozvíjanie špecif. spoločensko-soc. a záujmových aktivít

82 000

Členské poplatky v medzinárodných organizáciách

46 400

XI. Festival záujmovo umeleckej činnosti sluch. post. detí

31 200

Sociálno-rehabilitač. aktivity sluch. post. detí a mládeže

400 000

Zabezpečenie výchovnej terénnej soc.-reh. starostlivosti

800 000

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých

Žabotova 2, 811 04 Bratislava, 02/52444119

Poskytovanie poradenských, inform. a konzult. služieb

292 320

Členský príspevok v medzinárodnej organizácii

64 500

Medzinárodná konferencia Rovnaké príležit. pre ľudí ZP

157 500

Celoslov. konferencia Reforma ver. správy v soc. oblasti

62 700

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

Františkánska 2, 81101 Bratislava, 02/54418243

Poskytovanie systematického poradenstva a vzdelávania pre neštátne subjekty

552 440

Združenie Prameň nádeje , J. A. Komenského 2,

935 41 Tekovské Lužany, 036/6317397

Letný integračný tábor detí

73 500

Koordinačné centrum

139 184

Výbor na ochr. práv detí a mládeže v náhr. vých.

Trenčianska 47, 821 07 Bratislava, 02/55564341

Projekt pomoci prevent. ochrany a poradenstva pre deti a mládež v náhradnej výchove

94 000

Slovenské združenie stomikov SLOVILCO

Hurbanova 23, 036 01 Martin, 043/4136519

Poradenská činnosť

36 000

Členský príspevok v medzinárodnej organizácii

5 878

Rekondičné pobyty členov

510 000

Spoločnosť pre špeciálnu a lieč. výchovu v SR

K. Supa 48, 984 04 Lučenec, 047/55415384

Vydávanie časopisu EFETA

75 000

Spoločnosť Downovho syndrómu v SR

Ústav preventívnej a klinickej medicíny,

Limbova 14, 833 01 Bratislava, 02/59369324

II. Medzinárodná konferencia o Downovom syndróme

15 000

Rehabilitačné pobyty pre osoby postihnuté DS

72 000

Vydanie brožúry pre rodičov novonarodených detí s DS

20 000

Združenie abstinentov Slovenska, 034/6588145

Školské nám. 394/C, P.O.Box 19, 906 38 Rohožník

Ozdravenie rodiny a jednotlivcov v spoločnosti pri drogových závislostiach

105 000

Vydávanie časopisu TAO - Tvorivý abstinentský obzor

30 000

FICE Medzinárodná spoločnosť výchov. komunít

Slovinského 1, 821 04 Bratislava, 02/54777280

Vydanie Bulletinu FICE

20 000

Členský poplatok v medzinárodnej organizácii

29 250

8. Celoslovenský zraz mladých turistov - detí z DD

105 600

Národné združenie pre postihnutých fenylketonúriou 045/5865388

Zochova ul.č. 1117/97, 026 01 Dolný Kubín

Informačný zborník pre deti a mládež postihnutých PKU

20 000

Edukačné kurzy pre deti a mládež postih. PKU

31 500

Občianske združenie SOCIA

Nábrežie mládeže 10, 949 01 Nitra, 037/6511192

Poradenstvo a soc. rehab. pre rodiny s ťaž. zdr. post. detí

99 360

Základná organizácia mládeže

Karpatská 18, 080 01 Prešov, 051/7715068

Vykonávanie soc. prevencie a poskytovanie soc. porad.

139 360

Košická organizácia vozíčkarov Nezávislý život

Talinská 1, 040 12 Košice, 055/6747588

Poradenská činnosť v oblasti sociálnej prevencie a integrovanej bezbariérovej dopravy

88 000

Liga proti rakovine

Špitálska ul.č. 21, 812 32 Bratislava, 02/52921735

Rekondičné pobyty členiek

420 000

Občianske združenie NÁVRAT

Šancova ul. č. 42, 811 05 Bratislava, 02/52444361

Rekreačno-poradenský pobyt pre náhradné rodiny

200 300

Pomoc deťom v DD S nami nie ste sami

STV Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, 02/60614351

Letný tábor detí z detských domovov

252 000

Detské centrum

K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok, 044/4341636

XXI. Táborové stretnutie detí odkázaných na náhradnú výchovu

900 000

Kultúrno-výchovná organizácia ROMA GEMER

Šafárikova ul. č. 17, 048 01 Rožňava, 058/7331338

Letný tábor pre sociálne najslabšie rómske deti

194 100

Klub rodičov a priateľov detí s cyst. fybrózou

Senická 626/7, 031 04 Lipt. Mikuláš, 044/5532203

Vydávanie časopisu INFO CF

25 000

EURAG Zväz st. gen. Európy - Sekcia Slovensko

Záhradnícka 37, 811 07 Bratislava, 02/55574369

Medzinárodná konferencia Ochrana starších ľudí v oblasti sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti

119 100

Slovenské hnutie špeciálnych olympiád

Nábrežie arm. gen. L. Svobodu č.1,

811 02 Bratislava , 02/55516398

Atletické preteky špeciálnych olympiád

94 800

Členský poplatok v medzinárodnej organizácii

15 190

Svetová zimná špeciálna olympiáda

243 780

Občianske združenie Pomoc obetiam násilia

Lazaretská ul. č. 4, 811 08 Bratislava, 02/52931856

Členský poplatok v medzinárodnej organizácii

10 000

Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej

chorobe v SR, NsP F. D. Roosevelta, Nám.

Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, 048/4133482

Členský príspevok v medzinárodnej organizácii

3 800

Sociálno-rehabilitačné pobyty

19 000

Slovenská liga celiakov

Radlinského ul. č. 1, 917 01 Trnava, 033/5512812

Liečebno - rekondičné pobyty detí

351 710

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom

Fedáková ul. č. 5, 840 02 Bratislava 02/65428406

Špecifický rekondičný pobyt pre osoby s autizmom

78 750

Klub detí a mládeže so sluch. postih. AMICUS

Silvánska 19, 841 04 Bratislava, 02/65423422

Rozvíjanie soc.-rehabilit. aktivít občanov so sluch. postih.

12 900

Združenie klubov detí a mládeže so sluch. postih.

Silvánska ul. č. 19, 841 04 Bratislava, 02/65422016

Sociálno-rehabilitačný pobyt nepočujúcich detí

23 616

Únia vojnou zdravotne postihnutých

Konventná ul. 5, 811 03 Bratislava, 02/54414131

Rekondičný pobyt členov

37 800

Občianske združenie Nová nádej

Furdekova ul.č. 15, P.O.BOX 167,

852 99 Bratislava, 02/44873376

Rovesník - prípr. dobrovoľných sociálnych pracovníkov

64 800

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov

Úsmev ako dar, STV, Mlynská dolina 1,

845 45 Bratislava, 02/65422923

Letné rekondičné tábory pre deti z DD

396 000

Združenie saleziánskej mládeže DOMKA,

Tatranská 98, 974 11 Banská Bystrica, 048/4172509

Letný tábor detí zo sociálne slabších rodín

66 500

Asociácia sociálnych pracovníkov

Znievska ul. č. 26, 851 06 Bratislava, 02/44881649

Letný integračno-relaxačný tábor detí

151 800

Podpora Dunajskej konferencie Konflikty a dilemy v sociálnej sfére

54 000

Združenie demokratickej ľavice žien

Gunduličova 12, 811 05 Bratislava, 02/54433617

Letné tábory detí zo sociálne odkázaných rodín

113 400

Mládež don Bosca, Petržalka

Daliborovo nám.1, 851 01 Bratislava, 02/63453698

Letné tábory detí zo sociálne slabších rodín

154 000

Slovenský Červený kríž

Grösslingova 24, 814 46 Bratislava, 02/52967157

Letné rekondičné tábory pre deti zo soc. slabších rodín

150 570

Osvetové združenie Rómov Považia

Palackého ul. č. 29, 911 01 Trenčín, 032/6586967

Letný rekreačno-výchovný pobyt rómskych detí

84 000

Občianske združenie Slniečko

Fábryho 5, 951 01 Nitra-Štitáre, 037/6585190

Letný relaxačný tábor detí z DD

70 000

Občianske združenie Úsmev za úsmev

Ladožská 10, 040 12 Košice, 055/6741107

Letný tábor detí zo sociálne odkázaných rodín

44 342

Slovenská výtvarná únia

Partizánska 21, 813 51 Bratislava, 02/54413623

Detské leto

35 190

Občianske združenie TK DANUBE

Janotova 14, 841 05 Bratislava, 0903348500

Letný integračno-tvorivý pobyt zdravotne postih. detí

90 000

Klub rómskych žien

Neresnicka ul. č. 44, 960 01 Zvolen, 045/5326363

Letný výchovno-vzdelávací tábor rómskych detí

112 000

Klub rómskych žien na Slovensku

Internátna 59, 974 00 Banská Bystrica, 048/4230274

Letný rekondično-vzdelávací pobyt rómskych detí

42 000

Združenie mladých Rómov na Slovensku

ul. ČSA 21, 974 00 Banská Bystrica, 048/4148279

Letný výchovno-vzdelávací tábor rómskych detí

56 000

Občianske združenie REMO

094 15 Zámutov, okr. Vranov n/T., 057/4496991

Letný tábor rómskych detí

60 000

Slovenské hemofilické združenie

Palárikova 34, 052 01 Spišská N. Ves, 053/4174125

Rekondično-rehabilitačné pobyty detských hemofilikov

143 300

Sportinvalid

Šoltésovej 7, 040 01 Košice, 055/6780049

Rehabilitačno-rekondičné pobyty členov

63 000

Združenie vojnových poškodencov - invalidov

Štefánikovo nábrežie, 974 01 Banská Bystrica,

048/4123507

Rekondično-rehabilitačné pobyty členov

63 000

RC Zväzu telesne postihnutej mládeže

Pražská 11, 816 36 Bratislava, 02/52444710

Rekondičný pobyt pre telesne postihnutú mládež

126 000

Združenie občanov postihnutých epilepsiou

AURA, 906 37 Rohožník, 034/6588202

Rekondično-rehabilitačný pobyt členov

157 500

Propagačno-integračné centrum

25 000

Zväz vojnou poškodených invalidných občanov

Trnavská 16, 821 08 Bratislava, 02/55574326

Rehabilitačný pobyt členov

29 400

Slovak Crohn Club

Radlinského, 901 01 Malacky, 034/7724392

Rehabilitačný pobyt členov

42 000

Nezábudka, združ. na pomoc rodinám so ZPD

903 01 Tureň č. 300, 02/45918188

Rehabilitačný pobyt zdrav. post. detí a mládeže

39 900

Občianske združenie AUTIZMUS

Revúcka 8, 821 08 Bratislava, 0905929648

Rehabilitačné pobyty pre rodiny s autistickým členom

30 000

Asociácia Klubov abstinujúcich Slovenska

J.Žirku č. 1/4, 971 03 Prievidza, 046/5425588

Letná terénna terapia členov

160 000

Monotematický výcvik pre manažérov klub. abstinujúcich

37 690

Spolok abstinentov

Gorkého 37/7, 971 03 Prievidza, 046/5404392

Rodinná terapia členov

75 600

Združenie občanov Klub Jašterica

Hraničná 2, 821 05 Bratislava, 02/55567836

Letná rodinná terapia členov

35 700

Občianske združenie Život bez drog

Podzámska 25, 940 61 Nové Zámky, 035/6493591

Terénna terapia členov

59 903

Občianske združenie Severka

Blagoevova 2, 851 04 Bratislava , 02/62317285

Bádateľská expedície pre deti z Petržalky

40 000

Kultúrne združenie Rómov Slovenska

Golianova 10, 974 01 Banská Bystrica, 048/4143515

Prevencia drogovej závislosti metódou pobytu v prírode

80 000

Únia žien Slovenska

Strojárska 2060, 069 91 Snina, 057/659018

Domáci horor

15 000

Športový klub telesne postihnutých športovcov

Žilinská 23, 034 01 Ružomberok, 044/4323138

Športové súťaženie zdravotne postihnutých športovcov

33 000

Asociácia tlmočníkov posunkovej reči

Šancová 50, 811 05 Bratislava, 02/52492039

Podpora aktivít tlmočníkov posunkovej reči

47 561

SOS Centrum krízovej intervencie

Haanova 7, 851 04 Bratislava, 02/64369577

Nekompletné rodiny a rodiny v kríze

96 000

Občianske združenie Za dôstojnejší život

Levočská 3, 052 01 Spišská Nová Ves, 0905/660723

Počítačové centrum pre mladých ľudí zo sociálne slabších rodín

98 000

Detský fond

Západná 2, 821 02 Bratislava , 02/43337825

Sprievodca bezbariérovou Bratislavou

52 557

Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo , Ambroseho 6, 851 02 Bratislava, 02/54774543

Podpora výchovného prostredia v rodinách

24 700

Asociácia supervízorov a sociálnych pracovníkov

Žarnovova 5, 903 01 Senec, 02/45926723

Príprava sociálneho poradcu

77 700

Domov pre každého

Ivánska cesta 32, 821 04 Bratislava , 0905254724

Spoločná štedrovečerná večera pre ľudí bez domova

43 300

Informačné centrum mladých

Tenisova 25, 971 05 Prievidza, 046/5439188

Prvá bezplatná psychologická poradňa pre mládež

27 000

Materské centrum Bambíno

Šrobárova 20, 058 01 Poprad, 052/7732413

Materské centrum likviduje bariéry

68 680

Občianske združenie eM Klub

Dolná 48/19, 967 01 Kremnica, 045/6743092

Adaptácia dievčat a chlapcov z DD a OÚ po ukončení ústavnej výchovy

48 000

Občianske združenie Fórum pre pomoc starším

Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, 046/5421902

Ľudské práva starších ľudí - vydanie bulletinov

45 000

Slovenský kresťanský zväz

Záhranícka 37, 811 07 Bratislava, 02/55574369

Členský poplatok medzinárodnej organizácii

2 000

Občianske združenie Straník

Zástranie 49, 010 03 Žilina, 041/5654534

Športové hry dospelých mentálne postihnutých

100 000

Občianske združenie KONTEXT

Krížna 64, 821 08 Bratislava, 02/55572746

Výroba skrytých titulkov televíznych programov pre sluchovo postihnutých občanov

800 000

Klub priateľov DD a DSS

Medňanského 48, 036 08 Martin - Priekopa, 043/4281615

Stretnutie pod jedličkou

29 000

Združenie na pomoc bezdomovcom v SR

Tomášikova 22, 826 17 Bratislava , 0903173846

Štedrá večera pre ľudí bez domova

30 000

Rómska asociácia telesnej kultúry v SR

Hlavná 20, 076 53 Zatín

Dobrý ujo Mikuláš

10 000

Bežné transfery k 31. 12. 2001

148 projektov

42 961 658

Kapitálový transfer (Sk)

Slovenská humanitná rada

Ružová dolina 27, 824 64 Bratislava, 02/53413970

Informačný systém REHIS Slovensko

343 000

Kapitálové transfery k 31. 12. 2001

1projekt

343 000

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk