Hlavné menu

Pridelené dotácie občianskym združeniam v roku 2002

Dotácie občianskym združeniam z rozpočtu kapitoly MPSVR SR v roku 2002

Občianske združenie, IČO

adresa, telefón

Názov projektu

Požadované

(Sk)

Schválené

(Sk)

Poskytnuté

(Sk)

Bežné transfery

Organizácia muskulárnych dystrofikov, 624802,

Banšelova 4, 821 04 Bratislava,
02/43411686

Sociálne poradenstvo pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím

387 000

205 000

205 000

Členský poplatok medzinárodnej organizácii

64 500

64 500

64 500

Rekondično-rehabilitačné pobyty

245 000

63 000

63 000

Vydávanie časopisu OZVENA

227 000

80 000

80 000

Slovenský zväz sclerosis multiplex, 00896900
Vančurova 1, 917 00 Trnava, 033/5513009

Konzultačno-poradenská činnosť

158 000

105 000

105 000

Vydávanie časopisu NÁDEJ

227 000

60 000

60 000

Rekondično-rehabilitačné pobyty

702 800

336 000

336 000

Členský poplatok medzinárodnej organizácii

21 210

20 805,80

20 805,80

Jednota dôchodcov na Slovensku,

00897019
Špitálska 6, 816 43 Bratislava, 02/59752358

Odborno-poradenská činnosť

710 000

670 000

670 000

Rekondičné pobyty

575 040

392 200

392 200

Seminár na prípravu animátorov dobrovoľníckej pomoci

104 880

22 000

22 000

Seminár k Národnému programu ochrany starších ľudí

105 000

60 000

60 000

Vydávanie časopisu TRETÍ VEK

180 000

195 800

195 800

Slovenská humanitná rada,

17316014
Ružová dolina 27, 824 64 Bratislava, 02/53413970

Poradenská, školiaca a konzultačná činnosť

2 588 000

1 587 000

1 587 000

Vydávanie čas. HUMANITA s prílohou HUMANITA PLUS

964 360

695 000

695 000

Ozvučenie budov občianskej vybavenosti pre zrak. post.

143 000

86 000

86 000

Informačný systém REHIS Slovensko

2 012 367

2 000 000

2 000 000

Školenie dobrovoľníkov a pracovníkov občianskych združení

118 900

8 800

8 800

Benefícium 2002

355 000

79 000

79 000

Medzinárodná konferencia - Sociálny dialóg stredoeurópskych krajín v spájajúcej sa Európe

742 000

80 000

80 000

Členské poplatky medzinárodným organizáciám

135 092

131 708,80

131 708, 80

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, 12664855

Prešovská 39, 821 08 Bratislava, 02/55573178

Sociálno-rehabilitačná starostlivosť o deti a dospelých

1 176 000

1 113 000

1 113 000

Poskytovanie sociálneho poradenstva

1 704 008

1 153 000

1 153 000

Združenie na pomoc ľuďom s ment. postihnutím, 683191

Švabinského 7, 851 01 Bratislava, 02/52496061

Poradenská činnosť

1 333 160

989 800

989 800

Členský poplatok medzinárodnej organizácii

95 000

95 000

95 000

Rekondično-rehabilitačné pobyty

1 416 000

898 200

898 200

Vydávanie časopisu INFORMÁCIE

492 368

419 000

419 000

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, 00698172

Vajanského 1, 036 01 Martin, 043/4224204

Rekondičné pobyty

2 154 600

1 843 800

1 843 800

Abilympiáda-rozvoj tvor. a pohyb.aktivít

210 000

120 000

120 000

Sociálna prevencia a sociálne poradenstvo

3 996 300

3 370 000

3 370 000

Slovenský zväz telesne postihnutých, 12664979

Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, 02/52963286

Sociálne poradenstvo

1 500 000

1 016 000

1 016 000

Jarný pobyt telesne postihnutých detí

200 000

200 000

200 000

Sociálno-rehabilitačné pobyty

1 792 000

1 896 000

1 896 000

Cestovné výdavky člena Rady vlády SR pre problematiku zdravotne postihnutých

34 127

6 606

6 606

Medzinárodný deň zdravotne postihnutých

37 200

24 000

24 000

Vydávanie časopisu TP + TP a VOZÍČKAR

188 600

45 000

45 000

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 683876

Sekulská 1, 842 50 Bratislava, 02/65420844

CETIS – Centrum technických a informačných služieb

2 499 700

1 070 000

1 070 000

Systém sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie

5 605 900

2 586 008

2 586 008

Členské poplatky medzinárodným organizáciám

95 600

57 392

57 392

Rekondičné pobyty

880 752

382 200

382 200

Vydávanie časopisov pre nevidiacich a slabozrakých

1 126 200

950 000

950 000

Slovenský zväz sluchovo postihnutých, 12664839

Budatínska 59/a, 851 06 Bratislava, 02/63839926

Zabezpečenie tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich občanov

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Sociálna prevencia a sociálne poradenstvo

3 574 430

1 837 000

1 837 000

Vydávanie časopisu SLOVENSKÝ GONG

750 000

398 202

398 202

Sociálno-rehabilitačné kurzy pre nepočujúcich

2 073 600

1 170 000

1 170 000

Špecifické spoločensko-sociálne a záujmové aktivity nepočujúcich občanov

831 700

60 000

60 000

Kurzy posunkovej reči nepočujúcich a kurzy odzerania

354 500

150 000

150 000

Členské poplatky medzinárodným organizáciám

26 700

21 498

21 498

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých, 30808405

Žabotova 2, 811 04 Bratislava, 02/52444119

Poskytovanie poradenských, inform. a konzult. služieb

452 560

304 000

304 000

Členský poplatok medzinárodnej organizácii

88 200

84 918,80

84 918,80

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, 30812682
Františkánska 2, 81101 Bratislava, 02/54418243

Poskytovanie systematického poradenstva a vzdelávania pre neštátne subjekty

786 840

527 000

527 000

Združenie Prameň nádeje , 31874835
J. A. Komenského 2, 935 41 Tekovské Lužany, 036/6317397

Koordinačné centrum

325 720

153 000

153 000

Slovenské združenie stomikov SLOVILCO, 30842522
Hurbanova 23, 036 01 Martin, 043/4136519

Poradenská činnosť

101 600

49 000

49 000

Rekondičné pobyty členov

569 000

514 000

514 000

Členský poplatok medzinárodnej organizácii

6 000

5 947,90

5 947,90

Spoločnosť pre špeciálnu a lieč. výchovu v SR, 30807611
K. Supa 48, 984 04 Lučenec, 047/55415384

Vydávanie časopisu EFETA

513 000

75 000

75 000

Občianske združenie SOCIA, 36107344
Nábrežie mládeže 10, 949 01 Nitra, 037/6511192

Rozvíjanie poradenstva a soc. rehabilitácie

232 480

95 000

95 000

Združenie abstinentov Slovenska, 35590548
Školské nám. 394/C, P.O.Box 19, 906 38 Rohožník, 034/6588145

Letná terénna rodinná terapia

177 500

73 500

73 500

Vydávanie časopisu TAO - Tvorivý abstinentský obzor

100 000

28 000

28 000

FICE Medzinárodná spoločnosť výchov. komunít, 30804361
Slovinského 1, 821 04 Bratislava, 02/54777280

9.celoslovenský zraz mladých turistov detí z DD

133 400

96 600

96 600

Členský poplatok medzinárodnej organizácii

22 050

22 050

22 050

Košická organizácia vozíčkárov Nezávislý život, 31267050
Talinova 1, 040 01Košice, 055/6747588

Rekondično-rehabilitačné pobyty

305 500

63 000

63 000

Sociálne poradenstvo a konzultačná činnosť

615 432

78 000

78 000

Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA, 31768491
906 38 Rohožník, 034/6588202

Rekondično-rehabilitačné pobyty

777 000

126 000

126 000

Sociálno-propagačné a integračné centrum

211 000

78 000

78 000

Občianske združenie Detský rok,
30788935
ul. Jána Poničana 11, 841 07 Bratislava, 02/64778041

Sociálne poradenstvo a prevencia v teréne

184 200

50 000

50 000

Združenie MATTA TALBOTA,
31935681
Skuteckého 4, 974 01 Banská Bystrica, 048/4175272

Návrat strateného človeka

200 000

80 000

80 000

EFFETA stredisko sv. F . Saleského, 36111601
Samova 4, 949 01 Nitra, 037/6528823

Sociálno-rehabilitačné pobyty

373 400

30 000

30 000

Poradenské, sociálne a tlmočnícke služby

484 316

95 000

95 000

Občianske združenie pre sociálny rozvoj, 36069191
Páričkova 18, 821 08 Bratislava, 02/62247857

Poradensko-psychologické centrum

55 000

55 000

55 000

Klub rodičov a priateľov detí s cystickou fibrózou, 31914934
Senická 627/7, 031 04 Liptovský Mikuláš, 044/5532203

Vydávanie časopisu INFO CF

35 000

25 676

25 676

Členský poplatok medzinárodnej organizácii

9 500

8 824

8 824

Občianske združenie Proti prúdu
36068781 ,
Hrnčiarska 81, 902 01 Pezinok, 02/52625962

Vianočná večera pre ľudí bez domova

30 000

30 000

30 000

Vydávanie časopisu NOTA BENE

1 774 380

190 000

190 000

Občianske združenie MOST,
31749313
Gorkého 15, 811 01 Bratislava, 0903846335

Vydávanie časopisu Druhý breh

447 909

40 000

40 000

Kresťanské centrum nepočujúcich, 17059721 Skuteckého 4, 974 01 Banská Bystrica, 048/415336

Vydávanie informácií pre nepočujúcich

96 800

36 000

36 000

Združenie JEKHETANE - Spolu,
31956131
Višňová 8, 080 01 Prešov, 0905342553

Vydávanie ROMANO NEVO ĽIL - Rómsky nový list

615 212

76 000

76 000

Slovenské hemofilické združenie, 22665226
Palárikova 34, 052 01 Spišská Nová Ves, 053/4174125

Rekondično-rehabilitačné pobyty detí

2 655 000

143 500

143 500

Členské poplatky medzinárodným organizáciách

8 500

8 500

8 500

Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, 30811406
Lamačská cesta 3, 811 02 Bratislava, 02/54416398

V. Národná letná špeciálna olympiáda

1 405 900

102 000

102 000

Rekondičné pobyty

119 460

63 000

63 000

Členský poplatok medzinárodnej organizácii

15 200

15 200

15 200

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, 00897027
Kuklovská.3, 841 04 Bratislava, 02/65424712

Členský poplatok medzinárodnej organizácii

5 500

5 500

5 500

Spoločnosť na pomoc pri Huntingtonovej chorobe, 31930841
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, 047/5423856

Členský poplatok medzinárodnej organizácii

3 800

3 800

3 800

Občianske združenie Linka nádeje, 36095036
Hattalova 2, 917 00 Trnava, 033/5446220

Sociálna pomoc na linke nádeje

720 000

148 000

148 000

Občianske združenie Divadlo z Pasáže, 35677171

Národná 7, 974 01 Banská Bystrica, 048/4124782

Zrovnoprávnenie ľudí s mentálnym postihnutím

732 820

153 000

153 000

Občianske združenie Plamienok, 30786193
Vajanského 3, 900 31 Stupava, 0905235931

Pilotný projekt domácej integrovanej starostlivosti o deti

396 360

150 000

150 000

Informačné centrum mladých, 312026624
Tenisova 25, 971 05 Prievidza, 0905509764

Psychologicko-poradenská služba pre mladých

42 000

42 000

42 000

Asociácia tlmočníkov posunkovej reči, 36064114
Šancová 50, 811 05 Bratislava , 02/52492039

Odborný seminár Tlmočník posunkovej reči nepočujúcich v SR

26 500

18 768

18 768

Seminár Podpora aktivity tlmočníkov posunkového jazyka

61 060

36 000

36 000

Klub detí a mládeže so sluchovým postihnutím, 30807689
Silvánska 19, 841 04 Bratislava , 02/65423422

Rozvíjanie sociálno-rehabilitačných aktivít občanov so sluchovým postihnutím

19 100

13 500

13 500

Občianske združenie Športový klub telesne postihnutých športovcov, 36133710
Žilinská 23, 034 01 Ružomberok

Preteky v zjazdovom lyžovaní zdravotne postihnutých športovcov

143 500

27 000

27 000

Únia žien Slovenska, 00417319
Bottova 12, 979 01 Rimavská Sobota, 047/5627464

Letný tábor zdravotne postihnutých detí

40 000

40 000

40 000

SOS Centrum pre týrané ženy

380 000

380 000

380 000

Občianske združenie KONTEXT, 31802516
Krížna 64, 821 08 Bratislava, 02/5572746

Výroba televíznych skrytých titulkov pre sluchovo postihnutých občanov

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Liga proti rakovine, 641219
Špitálska 21, 812 32 Bratislava, 02/52921735

Rekondičné pobyty

633 000

420 000

420 000

Slovenská liga celiakov, 30843677 Radlinského 1, 917 01 Trnava, 033/5512812

Liečebno-rekondičné pobyty

458 548

288 300

288 300

Združenie klubov detí a mládeže so sluchovým postihnutím v SR, 31792740
Silvánska 19, 841 04 Bratislava, 02/65422016

Sociálno-rehabilitačné pobyty

92 344

18 942

18 942

Občianske združenie Návrat, 31746209
Šancová 42, 811 05 Bratislava, 02/52499276

Poradenské pobyty pre náhradné rodiny

303 600

178 500

178 500

Združenie vojnových poškodencov-invalidov , 31754392 Štefánikovo nábr. 7 974 01 Banská Bystrica, 048/4123507

Sociálno-rehabilitačné pobyty

210 000

63 000

63 000

Zväz vojnou poškodených invalidných občanov, 31792073
Trnavská 16, 821 08 Bratislava, 02/55574326

Rekondičné pobyty

68 400

31 500

31 500

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, 31747973
Fedákova 5, P.O.BOX 8, 840 02 Bratislava, 02/65428406

Špecifické rekondičné pobyty

152 730

78 750

78 750

Občianske združenie rodičov a priateľov zdrav. post. detí Srdiečko, 30813816
Wolkrova 31, 851 01 Bratislava, 02/62243309

Sociálno-rehabilitačné rekondície

101 700

72 800

72 800

Asociácia detí a mládeže ADAM, 35607432 Vančurova 1, 917 00 Trnava

Rekondičné pobyty

75 600

42 000

42 000

TEP Klub, 31747213
Haburská 33, 821 01 Bratislava, 02/43335841

Rekondičné pobyty

34 320

18 480

18 480

Sportinvalid, 31945848
Šoltésovej 7, 040 01 Košice, 055/6780974

Plavecký výcvik pre zdravotne postihnuté deti

33 600

21 600

21 600

Rekondičné pobyty

84 700

63 000

63 000

Združenie LAURA,37827227, Javorníkova 3, 974 11 Banská Bystr ica , 048/4176415

Letný tábor

60 000

58 800

58 800

Kultúrno-výchovná organizácia ROMA ZEMPLÍN
Dukl. hrdinov 1683, 093 03 Vranov nad Top., 057/4464341

Letný tábor rómskych detí

150 600

62 500

62 500

OZ ROMA NOVOHRAD, 35986832
Rúbanisko II/53, 984 03 Lučenec, 0905/943270

Letný tábor rómskych detí zo soc. odkázaných rodín

212 000

75 000

75 000

OZ Pre radosť , 30786410 Trnavská 80, 821 02 Bratislava, 0905/610255

Letný tábor detí zo sociálne odkázaných rodín

159 600

98 000

98 000

Osveta myjavských Rómov, 36124541
Kpt. M. Uhra 52/2, 907 01 Myjava, 034/6215485

Letný tábor rómskych detí zo soc. odkázaných rodín

105 420

24 358,60

24 358,60

Asociácia Klubov abstinujúcich, 35627427
J. Žirku l/4, 871 03 Prievidza, 0905/405717

Letná terénna rodinná terapia

170 000

47 600

47 600

Monotématický odborný výcvik pre manažerov

52 000

27 000

27 000

Spolok abstinentov, 14222523 Energetikov 23/8, 871 03 Prievidza, 046/5405577

Rodinná terapia

84 000

42 000

42 000

OZ Život bez drog, 35590394
941 11 Palárikovo časť Ľudovítov , Šopy 3, 035/6000112

Letná terénna terapia

86 050

48 000

48 000

Združenie občanov Jašterica, 31782035
Hraničná 2, 821 05 Bratislava, 02/53414075

Letná terénna terapia

64 860

31 500

31 500

OZ Severka, 31799817
Blagoevova 8, 851 04 Bratislava, 02/62317285

Bádateľská expedícia pre deti

60 000

30 000

30 000

Klub rómskych žien, 35982071 Svätoplukova 5, 979 01 Rimavská Sobota, 047/5634228

Resocializačný pobyt detí a rodičov

121 000

58 800

58 800

DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, 35983558
Tatranská 98, 974 11 Banská Bystrica, 048/4175272

Drogová závislosť

113 500

25 500

25 500

OZ Pläsk, 36100561
Nezábudkova 36, 821 01 Bratislava, 0905/308966

Prevencia drogových závislostí

147 175

30 000

30 000

OZ PRIMA , 31789650 Hviezdoslavovo nám. 17, 811 02 Bratislava, 0905 / 582192

Prima ulica

662 358

26 000

26 000

OZ TJ Slávia Právnik, 00862951 Šafárikovo nám.6, 811 02 Bratislava, 0903/207642

Slovakia Open – medzinárodné majstrovstvá Slovenska v tenise vozíčkarov

1 400 000

27 000

27 000

Asoiciácia vzdelávateľov v sociálnej práci SR, 36160512, Jána Bottu 32, 917 00 Trnava, 033/5521253

Zriadenie komory sociálnych pracovníkov

93 000

34 900

34 900

Občianske združenie AUTIZMUS, 36067741 Kostlivého 19, 821 03 Bratislava, 02/555960374

Rekondičné pobyty

326 300

45 000

45 000

Občianske združenie CELIAFED , 37790323

Kellerova 5, 085 01 Bardejov, 054/4722417

Rekondičné pobyty

568 470

63 000

63 000

Spoločnosť Downovho syndrómu, 30806283 Limbova 14, 833 01 Bratislava, 02/59369324

Rehabilitačné pobyty

108 000

72 000

72 000

OZ Nádej pre rodinu, 37806998 ul. Družby č. 2012/10, 026 01 Dolný Kubín, 043/5867402

Poradenský pobyt pre náhradné rodiny

219 400

42 000

42 000

Spoločnosť Williamsovho syndrómu, 17326745
Limbová 1, 830 40 Bratislava, 02/52495387

Rehabilitačno-rekondičné pobyty

96 600

46 187,40

46 187,40

Spoločnosť priateľov detí z DD Úsmev ako dar , 173 16537 Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, 02/65427805

Letné tábory pre deti z DD

942 370

378 000

378 000

Pomoc deťom z DD S nami nie ste sami, 31784542
STV, 845 45 Bratislava, 02/60614351

Letné tábory pre deti z DD

764 400

246 750

246 750

Detské centrum , 30226112
K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok, 044/4341636

XXII. Letné tábory pre deti a mládež z DD

855 000

598 500

598 500

Asociácia sociálnych pracovníkov na Slovensku, 30779758
Znievska 26, 851 06 Bratislava, 02/44881649

Integračno-relaxačný letný tábor

138 920

96 600

96 600

Zväz mladých na Slovensku, 36103161
SNP 3, 934 01 Levice, 0903/756265

Letný tábor detí zo sociálne slabších rodín

127 200

53 200

53 200

Klub rómskych žien, 35982071 Nový svet č. 19, 974 00 Banská Bystrica, 0905/479601

Letný tábor rómskych detí

203 700

90 000

90 000

Klub rómskych žien, 35982071
Neresnicka cesta 44, 960 01 Zvolen, 0855/5333919

Letný výchovno-vzdelávací tábor rómskych detí

284 200

81 000

81 000

Združenie mladých Rómov, 35985712
ČSA 21, 974 00 Banská Bystrica, 048/4148279

Letný tábor rómskych detí

229 500

98 000

98 000

DOMKA.-Združenie saleziánskej mládeže, 31789218
Mamateyova 4, 851 04 Bratislava, 02/62249221

Letný tábor

300 000

36 000

36 000

Združenie ľavicových žien, 31796303
Gunduličova 12, 811 05 Bratislava , 0855/53314119

Letné tábory pre deti zo soc. slabších rodín

316 800

113 400

113 400

Kultúrno-výchovná organizácia ROMA GEMER, 31946631 Šafárikova 17, 048 01 Rožňava, 058/7331338

Letný tábor rómskych detí

224 900

81 000

81 000

Mládež don Bosca Petržalka, 30843138
Daliborovo nám.1, 851 01Bratislava, 02/63453698

Letné tábory

231 000

115 500

115 500

Občianske združenie Slniečko, 36106283 Fábryho 5, 951 01 Nitra –Štitáre, 0905/414223

Letný tábor detí z krízových centier, DD a soc. odkázaných rodín

90 000

56 700

56 700

Slovenský Červený kríž, 177466
Grösslingova 24, 814 46 Bratislava, 02/52967157

Letné tábory detí zo sociálne odkázaných rodín

127 350

63 700

63 700

OZ Úsmev za úsmev, 35510641 Ladožská 10, 040 12 Košice, 055/6741107

Letný tábor detí zo sociálne ohrozených rodín

76 000

63 000

63 000

Osvetové združenie Rómov Považia, 36114138
Palackého 29, 911 01 Trenčín, 032/658697

Letný tábor

126 000

63 000

63 000

OZ TK DANUBE, 30809886 Janotova 14, 841 05 Bratislava, 02/65426071

Letný integračno-tvorivý tábor

240 000

63 000

63 000

Kultúrne združenie Rómov Slovenska, 34006982 Golianova 10, 974 01 Banská Bystric a 048/4148552

Detský tábor detí zo sociálne slabších rodín

160 900

78 000

78 000

Spoločnosť priateľov detí s nedostatočnosťou rastového hormónu, 30843910 Limbova 1
833 40 Bratislava 02/59371641

Letný edukačný tábor detí

81 325

52 500

52 500

OZ Za lepší život, 35988266
Jesenského 350, 049 16 Jelšava 058/4482625

Letný tábor detí zo soc. odkázaných rodín

90 000

42 000

42 000

Kultúrno-výchovná organizácia ROMA GEMER, 31946631, Huta 31, 985 05 Kokava n/Rim. 047/4293638

Letný tábor

212 000

60 000

60 000

OZ Občan pre spoločnosť, 37792539, 067 11 Ľubiša 185 0905/429402

Letný tábor rómskych detí zo soc.odkáz rodín

396 000

75 000

75 000

Zväz telesne postihnutej mládeže,17323011, Pražská 11, 816 36 Bratislava, 0901/732568

Celoslovenská abilympiáda

380 000

60 000

60 000

Slovenská nádej dieťaťa, 30814669, Pražská 11, 816 36 Bratislava 02/5729724

Detská linka záchrany –krízová intervencia

200 000

120 400

120 400

OZ Rodina dobrej nádeje, 36111147, Piešťanská 11/8, 956 05 Radošiná, 038/5398102

Začlenenie

230 000

69 000

69 000

OZ Brána do života, 31804713, Medveďovej 4, 851 04 Bratislava, 02/62410469

Komplexná pomoc obetiam násilia

150 480

61 200

61 200

OZ eM Klub,00621200, Dolná ul.48/19, 967 01 Kremnica 045/674414

Adaptácia mládeže z DD, špec. škôl a odb. učilíšť pred a po ukončení nariadenej ústavnej výchovy

357 640

20 000

20 000

Detské centrum Kľúčik, 31802702, Panenská 34, 811 03 Bratislava , 0903/479186

Pomoc matkám, deťom a mladým rodinám v kríze

410 500

35 000

35 000

OZ Pro Kalondiensis, 35987111, Železničná 1, 985 31 Kalonda, 0903/534153

Civilný sociálny servis

52 000

5 000

5 000

Únia pracovníkov detských domovov,Trenčín –Zlatovce, 17643180, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín, 032/6572270

Zvýšenie právneho vedomia detí pri ukončení ústavnej výchovy - semináre

49 456

44 450,20

44 450,20

Únia rómskej mládeže a detí, 35539038, Ul. Veľká 129, 076 14 Latovce, 056 / 6702098

Podanie ruky v tiesni

370 000

22 000

22 000

Občianske združenie Domov pre každého, 31781373, Ivánska cesta 32,831 02 Bratislava , 02/49512100

Spoločná štedrovečerná večera pre ľudí bez domova

72 000

72 000

72 000

Klub rómskych žien, Sereď, 35982071, Mlynská 213, 925 63 Dolná Streda

Letný tábor rómskych detí

15 000

15 000

15 000

Občianske združenie Pomoc deťom v kríze
36138665,
Jaseňova 2,
010 01 Žilina,
0415682509

Rekondičný pobyt pre deti DKC Náruč

120 300

66 000

66 000

Zväz diabetikov Slovenska,
00641332,
Prešovská 39,
821 08 Bratislava,
02/55422426

Poskytovanie sociálneho poradenstva

385 320

149 000

149 000

Sociálno-rehab. starostlivosť pre deti a dospelých

848 400

214 000

214 000

Členský príspevok MO

3 000

3 000

3 000

Združenie SPOLU,
35987880,
Dolná 95/58,
067 01 Kremnica,
045/6744549

Príprava soc. pracovníkov pre soc. prácu v rómských osadách

43 090

43 000

43 000

Klub priateľov DD a DSS,
00629464.
Medňanského 48 036 08 Martin,
043/4281615

Stretnutie pod jedličkou

66 000

15 000

15 000

Národné združ. Spolkov kresť. lásky sv. V. dePaul na Slovensku,
34011692
Oravská 10
949 01 Nitra,
0377413840

Letný tábor detí zo soc. odkázaných rodín

120 200

35 000

35 000

Spolu k 31. 12. 2002

81 562 809

43 718 723,50

43 718 723,50

Počet projektov

169

169

169

v tom:

- invalidita a ťažké zdrav. postih.

33 451 174,80

33 451 174,80

- ostatné

10 267 548,70

10 267 548,70

Kapitálové transfery

Únia žien Slovenska, 00417319
Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, 047/5627464

SOS centrum pre týrané ženy

2 200 000

2 200 000

2 200 000

Spolu k 31. 12. 2002

2 200 000

2 200 000

2 200 000

Počet projektov

1

1

1

Neschválené projekty OZ

Projekt – dôvod neschválenia

Vysokoškolské združenie CESTA, 31784976
Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 02/65412236

Vydávanie časopisu Nové dimenzie - zameranie projektu nie je v pôsobnosti MPSVR SR

95 000

0

0

Asociácia poradcov a sociálnych pracovníkov SR, 31782400
Špitálska 6, 812 64 Bratislava, 02/59752812

Vydávanie bulletinu Empatia - pre nedostatok finančných prostriedkov

119 400

0

0

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska, 35627417
J. Žirku 1, 971 03 Prievidza, 0905/405717/

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk