Hlavné menu

Pridelené dotácie občianskym združeniam v roku 2005

Prehľad projektov OZ, na ktoré bola poskytnutá dotácia z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR - Január 2005

por.č. číslo projektu Názov organizácie Názov projektu Požad. dot. Schválená
1. 1. Spoločnosť SPORTINVALID Košice, IČO 31945848 Virtuálne informačno -poradenské centrum 215 000 50 000
2. 2. NADÁCIA PRO FUTURA Snina, IČO 36150347 Pomocná ruka - projekt je zameraný na pomoc hlavne rodinám s postihnutými deťmi a rodinám sociálne odkázaným formou poradenských služieb a sčasti i finančnou pomocou 126 000 80 000
3. 3. Fórum osamelých matiek Bratislava, IČO 30847681 Poradňa pre osamelé matky v Bratislave, Humenom a Malackách 1 800 000 200 000
4. 5.II OZ ŠŤASTIE SI TY Prievidza, IČO 361130796 Zbližovanie - pomoc členov OZ psychiatrickým pacientom vrátiť sa do normálneho života 15 000 15 000
5. 6. Klub Detská nádej Martinského klubu medikov Martin, IČO 35677317 Tábor Nádej 2005 pre chronicky choré deti zo sociálne slabších rodín 151 750 100 000
6. 7. Spoločenstvo evanjelickej mládeže Košice, IČO 31943713 Dobrovoľnícka činnosť - pokračovanie v čiastočne dokončenom Medzinárodnom mládežníckom centre vo Veľkom Slavkove 447 790 250 000
7. 9. OZ FAROS Nitra, IČO 37966707 Sociálna a materiálna pomoc pre občanov extrémne chudobných, ohrozených biediu a sociálnou exkluziou a predchádzať postupnému prehlbovaniu krízy v živote osôb sociálne odkázaných 136 000 70 000
8. 10. OZ Materské cventrum Včielka Povážska Bystrica, IČO 36128520 Integrácia postihnutých detí a ich matiek medzi zdravé deti a ich matky v rannom veku prostred. Materského centra 111 070 70 000
9. 11. OZ duševného zdravia DELFÍN Zvolen, IČO 37824678 Sociálno komunikačné centrum vo Zvolene- projekt bude realizovaný v meste Zvolen v sociálnej oblasti pre ľudí s duševnými chorobami a ich integrita do spoločnosti 446 600 100 000
10. 12.I OZ Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovoej chorobe v SR Hnúšťa, IČO 31930841 Zaplatenie členského poplatku v IHA 2 800 2 800
11. 12.II Víkendový sociálno-rehabilitačný pobyt rodín s Huntingtonovou chorobou 12 500 12 500
12. 13. AUTISTI-Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia Bratislava, IČO 31821553 Zlepšenie starostlivosti o rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom v MČ Ružinov 346 000 150 000
13. 14. OZ Pro Família Martin, IČO 310950744 Počujeme vaše SOS - odpovieme všetkým. Cieľom projektu je odbornou činnosťou a službami prispieť aktívne k eliminácii domáceho násilia 76 500 60 000
14. 15. Únia centier prevencie a pomoci DAFNÉ Rajecké Teplice, IČO 36133281 Stop obchodovania s ľuďmi - V ! Projekt reaguje na potreby pomoci obetiam obchodu s ľuďmi 716 040 300 000
15. 16.I Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA Bratislava, IČO 31768491 Rekondično integračný pobyt občanov SR postihnutých epilepsiou 660 200 350 000
16. 16.II Spracovanie námetov a vydávanie časopisu " AURA " 120 000 100 000
17. 16.III Vzdelávacie aktivity OZ zamerané na social. služby a poradenstvo prostredníctvom propagačno -integračného centra 414 000 100 000
19. 18. OZ PODPORA Martin, IČO 37799517 Psychologická pomoc deťom a rodinám 370 392 100 000
21. 20.I F.I.C.E. - Medzinárodná spoločnosť výchovných komunít, národná sekcia SR Bratislava, IČO 30804361 Úhrada medzinárodného členského príspevoku 12 000 12 000
22. 20.II Celoslovenský zraz mladých turistov detí z detských domovov 100 000 70 000
23. 21.I Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc Prešov, IČO 37937421 Vzdelávanie, trening a soc. poradenstvo pre mládež-domovákov z útulku 280 000 100 000
25. 22. OZ Slniečko Dolné Štitáre, IČO 36106283 Naučme sa riešiť krízové situácie. Účelom projektu je umiestnenie 50 detí so špecializovaných krízových stredísk, časť z detských domovov a detí zo soc. odkázaných rodín u ktorých je podozrenie na zanedbávanie a týranie. 110 000 70 000
26. 23. Slovenská asociácia pacientov a pacientských organizácii pre duševné zdravie - PREMENY- Michalovce, IČO 31965270 Celoslovenský rekondično-rehabilitačný pobyt osôb s duševným ochorením s medzinárodnou účasťou 223 300 150 000
27. 24. Združenie vojnových poškodencov - invalidov Slovenska Banská Bystrica, IČO 31754392 Prekonávanie sociálnych dôsledkov občanov so zdravotným postihnutím, rokondično-integračné pobyty 215 000 150 000
28. 25.I ZOM Prešov, IČO 37786687 Rekondično - integračné pobyty telesne postihnutej mládeže v roku 2005 400 000 200 000
29. 25.II Vydávanie časopisu - informačného spravodaja MOŽNOSTI pre zdravot. Postihnutých na rok 2005 150 000 100 000
30. 26.I Združenie umenie pomoci Bratislava, IČO 36068691 ŠKOLA POMOCI - kurz pomoci pre 40 dobrovoľníkov - stomatikov. 226 800 200 000
31. 26.II Pomáhajúci odborník v sociál.organizácii -kurz pre pracovníkov sociálnych organizácii 199 900 100 000
32. 27. Spoločnosť Williamsovho syndromu Bratislava, IČO 17326745 Rekondično - integračný pobyt zameraný na zlepšenie kvality života nielen detí s Wiliamsovým syndromom, ale celých rodín 80 140 50 000
33. 28. DOMOV V RODINE Košice, IČO35544864 Dlhý, široký a bystrozraký- projekt riešenia nechcených detí 350 000 100 000
34. 29.I Slovenský zväz sclerosis multiplex Trnava, IČO 00896900 Konzultačno poradenská činnosť pre ľudí s postihnutím sclerosisi multiplex v SR 169 000 100 000
35. 29/2 Rekondično-rehabilitačné pobyty 306 000 200 000
36. 29/3. Členský príspevok do MSIF a EMPS na rok 2005 40 097 40 000
37. 29/4. Vydávanie časopisu NÁDEJ v roku 2005 190 000 100 000
38. 30.I Slovenský zväz zdravotne postihnutých Martin, IČO 00698172 Osveta reformy sociálneho systému v SR -edukácia dobrovoľných sociálnych pracovníkov SZZP 134 000 100 000
39. 30/2 Rekondično-integračné pobyty pre deti mládež a dospelých 1 784 956 600 000
40. 30/III Informačno - poradenské periodikum SZZP 210 000 150 000
41. 30/IV Aktivity na zabezpečenie sociálnej pomoci-sociálnych služieb a poradenstva 1 850 000 500 000
44. 33 Slovenský výbor pre UNICEF Bratislava, IČO 30845793 Deti a média pre rok 2005 - cieľom projektu je monitorovanie stavu medzi deťmi, v reklamnej produkcii, v médiach vrátane knižnej tvorby 310 000 200 000
45. 34. OZ Domov v rodine Košice, IČO 35544864 Rodinní priateľia 2005. Projekt je zameraný na osvetu a informovanie mládeže o potrebách detí ktoré vyrastajú v detských domovoch 26 000 26 000
46. 35. Združenie zdravotne pstihnutých VIKTÓRIA Bratislava, IČO 31818170 Rekondičné pobyty pre zdravotne postihnutých občanov 147 000 100 000
47. 36. Asociácia Detí a Mládeže -ADAM Trnava, IČO 35607432 Rekondičný pobyt pre zdravotne postihnuté deti a mládež 72 000 50 000
49. 38/1 Slovenská humanitná rada (SHR) Bratislava, IČO 17316014 Vytváranie podmienok na prekonávanie sociálnych dôsledkov občanov so zdravotným postihnutím v roku 2005 2 677 000 1 700 000
50. 38/2 Úhrada členských príspevkov v medzinárodných organizáciach za rok 2005 368 822 350 000
51. 38/3 Vydávanie časopisu Humanita s prílohou pre zdravotne postihnutých Humanita plus 2 385 853 1 600 000
54. 39/1 Slovenské hemofilické združenie Bratislava, IČO 22665226 Vydávanie časopisov: hemofilický spravodajca 35 000 35 000
55. 39/2 Letný rekondično - rehabilitačný pobyt pre dospelých hemofilikov 492 500 100 000
56. 39/3 Letný tábor detských hemofilikov 757 000 200 000
57. 39/4 Úhrada členských príspevkov v medzinárodných organizáciach na rok 2005 8 500 8 500
58. 39/5 Poradenská činnosťi v oblasti sociálneho zabezpečenia 314 136 100 000
59. 39/6 Rekondičný tábor pre maloletých hemofilikov (3-7 rokov) s rodičmi 88 550 50 000
61. 39/8 Jesenný rekondičný - rehabilitačný pobyt pre dospelých hemofilikov 370 000 200 000
62. 40/1 Združenie na pomoc ľu´dom s mentálnym postihnutím v SR Bratislava, IČO 683 191 Členský príspevok do medinárodnej organizácie II a IE pre rok 2005 104 360 104 000
63. 40/2 Vydávanie časopisu Informácie ZPMP v SR 634 525 450 000
64. 40/3 Vzdelávanie ako cesta pomoci a podpory ľu´dom a mentálnym postihnutím a ich rodinám 1 006 200 400 000
65. 40/4 Rekondično-integračné pobyty ZPMP v SR 2005 838 072 400 000
66. 41. DRUMBĽA-Komunitné centrum Zvolen, IČO 37956434 Aktívna muzikoterapia pre deti a mladistvých so špecialnymi potrebami 599 860 100 000
67. 42. OZ - Domov v rodine Košice, IČO 35544864 Domov je rodina- získanie a príprava rodín pre výkon náhradného rodičovstva, predovšetkým na profesionálne rodičovstvo 170 000 100 000
68. 43/1 Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR Bratislava, IČO 30853567 Osvetový a infor. systém v oblasti sociál. iInkluzie, obhajoby práv občanov so zdravot. postih a reformy soc. systému 1 556 944 1 000 000
69. 43/2 Členský príspevok Európskemu fóru zdrav. postih. A NROZP v SR 154 390 150 000
70. 44. OZ TEP klub Bratislava, IČO 31747213 Rekondično - integračný pobyt pre občanov s implantovanými totálnymi endoprotézami 15 000 15 000
71. 45/1 Slovenský zväz telesne postihnutých Bratislava, IČO 12664979 Vytváranie podmienok pre udržateľný rozvoj v oblasti boja proti diskriminácii na region.úrovni - informačno-edukačný seminár 938 864 500 000
72. 45/2 Miesto a participácia regionálnych organizácii občanov so zdravot. Postih .pri tvorbe komunitných plánov 961 640 500 000
73. 45/3 Vydávanie časopisu Vozíčkár 196 632 180 000
74. 45/4 Členský príspevok medzinárodnej organizácii FIMITIC 119 275 119 000
75. 45/5 Odborný seminár k téme " EÚ - sociálny zákon a občan so zdravot. Znevýhodnením z príležitosti Svetového dňa zdravot. Postihnutých 145 572 145 000
76. 45/6 Rekondično - integračné pobyty pre telesne postihnutých 2 971 768 1 000 000
77. 45/7 Časopis telesne postihnutí + tolerancia , pomoc 303 584 200 000
78. 46/1 Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, Bratrislava IČO 30811406 Členský poplatok v organizácii Special Olympics 50 000 50 000
79. 46/2 Rekondičný pobyt členov špeciálnych olympiad 200 000 150 000
80. 47/1 Organizácia muskulárnych dytrofikov v SR Bratislava, IČO 00624802 Účasť na kurze " Škola pomoci " 108 000 80 000
81. 47/2 Rekondično-integračný pobyt s odborným seminárom 269 250 200 000
82. 47/3 Členský poplatok do medzinárodnej organizácie " EAMDA " 74 000 74 000
83. 47/4 Vydávanie špecifického časopisu " OZVENA " 175 000 150 000
84. 48/1 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Bratislava, IČO 00683876 Rekondičné a integračné pobyty pre zrakovo postihnuté deti, dospelých a starých ľudí 730 000 500 000
85. 48/2 Úhrada členských príspevkov ÚNSS v medzinárodných organizáciach a zahraničné styky 448 400 300 000
86. 48/3 Vydávanie časopisov pre nevidiacich v bodovom a zväčšenom písme 882 650 800 000
87. 48/4 Zvýšenie kvality poskytovania sociál. Poradenstva a sociál. Rehabilitácie a súvisiace vzdelávacie a supervízne aktivity 5 758 500 2 000 000
88. 48/5 CETIS - Centrum technických a informačných služieb ÚNSS 2 857 000 800 000
89. 49. OZ Slnko pre deti, mládež a seniorov SOLIDOMUS Medzilaborce, IČO 37942654 Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia v regióne Horný Zemplín 406 600 100 000
90. 50. Základná a detská organizácia diabetikov - RUŽA ZDS Ružomberok, IČO 00641332 Sociálno - rekondičný, integračný pobyt diabetikov 2005 120 000 100 000
91. 51/1 Združenie na pomoc ľu´dom s mentálnym postihnutím Michalovce, IČO 31301169 IV ročník vzdelávacích a tvorivých dielní " Chceme vedieť viac " 17 280 17 000
92. 51/2 Rehabilitačno - rekondičný pobyt pre mentálne postihnutých v Lipt. Jáne 33 050 33 000
93. 52/1 Jednota dôchodcov na Slovensku Bratislava, IČO 00897019 Rekondično - integračné pobyty v Nimnici, Dudinciach a Trenčianských Tepliciach 320 000 200 000
94. 52/2 Vzdelávacie aktivity v oblasti sociál. služieb 160 000 100 000
95. 52/3 Vydávanie časopisu Tretí vek 378 000 200 000
96. 53/1 Zväz telesne postihnutej mládeže Bratislava, IČO 17323011 Rekondično-resocializačné pobyty pre telesne postihnutých 290 000 150 000
97. 53/2 Poradenstvo pre zdravot.postihnutých v oblasti osobnej asistencie a európskej dobrovoľnej služby 240 000 150 000
98. 53/3 Rekondičné pobyty pre telesne a mentálne postihnutú mládež 414 000 200 000
101. 53/6 Rekondície pre telesne postihnutých a zdravých mladých ľudí a ich spoločne využitie voľnočasových aktivít 380 000 150 000
102. 54. OZ LAVUTA Banská Bystrica, IČO 37896016 Socializácia rómskych detí do spoločnosti prostredníctvom prípravy na ďaľšie štúdium v oblasti kultúry a umenia 261 460 100 000
103. 55/1 Združenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s coeliakiou Košice, IČO 17150515 Vydávanie časopisu - Coeliakia 2005 55 000 50 000
104. 55/2 Letný rekondično - rehabilitačný pobyt pre deti s coeliakiou a potravinovými alergiami s edukciou rodičov 166 000 120 000
105. 56/1 Slovenský zväz sluchovo postihnutých Bratislava, IČO 12664839 Vydávanie časopisu Slovenský Gong pre občanov sluchovo postihnutých - nepočujúcich a nedoslýchavých v rámci zmoerňovania informačnej bariery 870 000 500 000
106. 56/2 Zabezpečenie kurzu odzerania pre nedoslýchavých 76 900 50 000
107. 56/3 Zabezpečenie tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich 2 587 000 2 200 000
108. 56/4 Zabezpečenie artikulačných tlmočníkov 539 000 300 000
109. 56/5 Zabezpečenie kurzu tlmočnikov posunkovej reči 233 750 150 000
111. 56/7 Úhrada členských príspevkov a účasť na aktivitách v medzinárodných organizáciach sluchovo postihnutých 247 000 247 000
112. 56/8 Zabezpečenie odbornej špecifickej poradenskej činnosti soc. prevencie, sociál. poradenstva a sociálnych služieb SZSP občanom so sluchovým postihnutím 1 846 644 500 000
114. 56/10 Sociálno-rehabilitačné kurzy pre nepočujúcich , nedoslýchavých, deti a mládež so sluch. Postihnutím a ich rodičov, prázdninové pobyty Sp detí 800 000 300 000
115. 56/11 Celoštátne stretnutie - rozvíjanie špecifických spoločensko-sociálnych a záujmových aktivít občanov so sluchovo postih. 614 400 400 000
116. 56/12 Vydanie 3. Dielu " Histórie organizovanej starostlivosti o sluchovo postih. Na Slonensku" autora prof. Jana Plevu, Dr. Sc. 20 000 20 000
118. 56/14 Vydanie infor-porad. Brožúry " Rukoväť socialno-právneho servisu a psychohygieny nielen pre občanov so sluch. postih. 105 000 105 000
120. 57. ŠK TZP -športový klub telesne a zdravotne postihnutých HC Hlohovec, IČO 36085529 Rehabilitačno - rekondičný pobyt pre zdravotne a telesne postihnutých na Remate 27 860 27 000
121. 58. Združenie zdravotne postihnutých Oravy Tvrdošín, IČO 37907361 Možnosti rekondič. pobytov a poskyt .sociálneho poradenstva - cesta k zlepšeniu života občanov s ŤZP a s nepriez. zdravot. stavom 223 000 100 000
122. 59/1 OZ ROSS - Združenie pre rozvoj v sociálnych systémoch Banská Bystrica, IČO 35989921 Terénny videotrening interakcie - nová forma terénnej práce v soc. systémoch so zdravot. postihnutým členom 362 700 100 000
126. 59/4 Vzdelávanie pre všetkých- cieľ projektu je poskytnúť potrebné vzdelávanie občanom so zdravotným postiohnutím, ktoré slúži ako príprava k podporovanému zanestnávaniu 232 000 100 000
127. 60. OZ Návrat Bratislava, IČO 31746209 Vzdelávací program pre okruh odborníkov pracujúcich s deprimovaným dieťaťom 262 460 200 000
128. 61/1 OZ KONTEX Bratislava, IČO 31802516 Výroba televíznych skrytých titulkov (ST) pre sluchovo postihnutých občanov SR 6 000 000 700 000
131. 61/4 Kurz základov posunkovej reči nepočujúcich pre odborníkov pracujúcich so sluchovo postihnutými 409 300 150 000
133. 61/6 Kurz rozširovania slovnej ( pojmovej) zásoby pre nepočujúcich 338 600 100 000
135. 61/8 Tlmočenie televíznych programov pre nepočujúcich 135 000 135 000
137. 61/10 Odborný seminár pre predstaviteľov OZ Sluchovo postihnutých v SR 229 250 100 000
138. 62/1 Organizácia postihnutých chronickými chorobami nitrianského regiónu Nové Zámky, IČO 37961705 Rekondično -rehabilitačný pobyt respirikov - astmatikov-alergikov 100 000 70 000
139. 62/2 Rekondično - rehabilitačný pobyt postihnutých chronickým ochorením kardiovaskulárneho systému 70 000 50 000
140. 63/1 Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR Bratislava, IČO 00897027 Úhrafda členského príspevku v EUROPSO na r. 2005 6 000 6 000
141. 63/2 Rekondično-relaxačný pobyt občanov so zdravotným postihnutím v kúpeľoch Podhájska 450 000 150 000
142. 64. Slovenský zväz sluchovo postihnutých Trenčín, IČO 36131440 Rekondično-integračný pobyt sluchovo postihnutých občanov 90 000 60 000
143. 66/1 Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska -ALTPRENES Bratislava, IČO 36064114 Kurz artikulovaného tlmočenia 80 000 80 000
144. 66/2 Kurz posunkovej reči pre profesionálne opatrovateľky zabezpečujúce opatrovateľskú službu 496 000 300 000
145. 66/3 Posunkový jazyk -pojmy zo socialno-právnej oblasti -pomôcka pre osobných asistentov, tlmočníkov a dobrovoľníkov v práci s nepočujúcimi 546 000 300 000
146. 66/4 Sústredenie tlmočníkov posunkovej reči zabezpečujúcich osobnú asistenciu 83 500 83 000
147. 66/5 Metodika opatrovateľov 60 000 40 000
148. 67/1 Zväz diabetikov Slobvenska Bratislava, IČO 00641332 Poradenstvo diabetikovi ako sociálnemu klientovi 365 000 100 000
149. 67/2 Členský príspevok do medzinárodnej organizácie diabetu IDF Brusel 5 000 5 000
150. 67/3 Rekondično-integračné pobyty diabetikov 540 000 250 000
151. 68 Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Bratislava, IČO 318003989 Terénna sociálna práca s dysfunkčnou rodinou 343 000 100 000
152. 69. Slovenské misijné hnutie, Banská Bystrica, IČO 00681199 Adaptácia rómskych dievčat z DD a špec.škôl internátnych po dovŕšení 18 roku života na rodinný typ a spol.život formou soc. poradenstva 401 328 100 000
153. 70/1 EFFETA - stredisko sv. Františka Saleského Nitra, IČO 36111601 Poskytovanie sociálneho poradenstva a soc. prevencie pre občanov so sluchovým postihnutím 650 000 200 000
154. 70/2 Sociálno psychologický výcvik pre sluchovo postihnutých 200 000 100 000
155. 70/3 Rekondično- rekreačný pobyt pre skuchovo postihnutých 230 000 100 000
160. 72. OZ Náruč - pomoc deťom v kríze Zádubnie - Žilina, IČO 36138665 Rozšírenie vzdelávania starostov a psychológov ako nástroj zefektívnenia pomoci obetiam domáceho násilia 239 880 100 000
161. 74. OZ Druhý Breh (pôvodne OZ Most) Bratislava, IČO 31749313 Vydávanie časopisu DRUHÝ BREH 170 594 150 000
162. 75. OZ Pomoc v rodine Michalovce, IČO 31961410 " Hranice " (prevencia násilia a sexuálneho zneužívania detí a mladistvých) 114 300 70 000
163. 77. OZ Pomoc ohrozeným deťom Bratislava, IČO 31745679 Ženy a deti v ohrození - vzdelávací projekt pre profesionálov 475 000 100 000
164. 78. eMKlub Kremnica, IČO 0062120000 Adaotácia dievčat a chlapcov z DD, ŠS, OU pred a po ukončení nariadenia ústavnej výchovy na rodinný a spoločenský život formou sociálneho poradenstva 722 832 200 000
165. 79. Organizácia postihnutých chronickými chorobami Región Trnava, Trnava IČO 37847449 Sociálno-rehabilitačná starostlivosť o dospelých a deti postihnutých chronickými chorobami v roku 2005 179 620 100 000
166. 80/1 OZ Svitanie - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Malacky, IČO 34004742 Vzdelávacie aktivity v Centre ZPMP v Malackách 1 008 500 300 000
167. 80/2 Rekondično-integračný pobyt s turistikou " JA TO ZVLÁDNEM " 56 000 56 000
168. 80/3 Vytvprenie Centra ZPMP v Malackách 220 000 150 000
169. 80/4 Vydávanie časopisu VSTÚPTE 100 000 70 000
170. 81. ARABESKA slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky, športu a tanca mentálne postihnutých Nitra, IČO " Spoznajme sa viac... ", projekt je zameraný na odstránenie diskriminácie voči hendikepovaným spoluobčanom 112 000 70 000
171. 82/1 Asociácia náhradných rodín Bratislava, IČO 36064483 Letný rekreačno - poradenský pobyt pre náhradné rodiny a deti z náhradných rodín 361 470 200 000
172. 82/2 Podpora vydávania dvojmesačníka o náhradnom rodičovstve " Nebyť sám " 277 760 150 000
173. 83/1 Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, ˇBratislava IČO 30808405 Členské príspevky do: celosvetovej medzinárodnej organizácie zdravotne postihnutých ľudí 51 000 51 000
174. 83/2 Partnerstvo v medzinárodných vzdelávacích projektoch programu leonardo da Vinci 435 816 435 816
Spolu: 72 162 536 32 839 616

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk