Hlavné menu

Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce

Názov a sídlo prijímateľa:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Názov projektu:

Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce

Miesto realizácie projektu:

celé územie Slovenskej republiky

Výška poskytnutého NFP:

2 454 700,38 EUR

Začiatok projektu:

01.10.2019

Koniec projektu:

30.06.2024

Kód projektu:

311071T773

Opis projektu

Projekt má ambíciu predstaviť nové, technologicky inovatívne riešenie agendy výkonu inšpekcie práce v Slovenskej republike, ktoré bude vychádzať z optimalizácie procesov a následného vybudovania podporných elektronických nástrojov pre efektívne spracovanie a využívanie dát. Cieľom projektu je zavedenie poskytovania elektronických služieb verejnosti, vrátane poskytovania otvorených dát.

Aktivity budú realizované úspešným uchádzačom verejného obstarávania na externé dodanie služieb pod vedením riadiaceho tímu projektu.

Aktivity budú zamerané na okruhy:

  • elektronizácia služieb pre výkon inšpekcie práce;
  • elektronizácia služieb pre oblasť vydávania oprávnení, osvedčení a preukazov;
  • elektronizácia služieb pre oblasť sprístupňovania informácií podnikateľom, občanom (poradenstvo, vysielanie zamestnancov, registre);
  • zavedenie systému na podporu rozhodovania;
  • zavedenie nástrojov pre tvorbu a zverejňovanie otvorených dát;
  • napojenie IS na dostupné referenčné registre a vnútorné prepojenie orgánov inšpekcie práce a súčinnosť s inými orgánmi verejnej správy;
  • zavedenie moderných systémov riadenia a hodnotenia kvality v rámci informačného systému;
  • zavedenie inovatívnych nástrojov pre prevenciu a poskytovanie poradenstva;
  • zavedenie moderných nástrojov pre výkon inšpekcie práce a rozhodovanie o uznaní odborných spôsobilostí získaných v iných členských štátoch EÚ (IKT technológie, vrátane systémov na podporu rozhodovania).

Národný projekt bude realizovaný prostredníctvom aktivít:

Analýza a dizajn

Aktivita bude zameraná najmä prípravu výstupov:

- Špecifikácia požiadaviek a UX stratégia,

- Detailná špecifikácia riešenia,

- Integračná dokumentácia na úrovni návrhu riešenia,

- Návrh legislatívnych zmien,

- Bezpečnostný projekt.

Nákup HW a krabicového softvéru

V rámci realizácie projektu nebude realizovaný nákup hardvéru. Nákup softvéru bude pokrývať oblasť mimo služieb poskytovaných vládnym cloudom.

Implementácia

Cieľom aktivity bude implementácia navrhovaných funkcionalít nových a rozvíjaných modulov, a zároveň tiež vytvorenie Integračného technického návrhu, resp. aktualizáciu Integračného manuálu a Detailnej špecifikácie riešenia, (najmä o technické údaje poskytovaných aplikačných služieb, či nefunkčné charakteristiky poskytovaných aplikačných služieb).

Testovanie

Predmetom aktivity "Testovanie" bude vykonanie testovania (vrátane funkčného, regresného, bezpečnostného, integračného, záťažového a sumatívneho testovania použiteľnosti prototypu a testovania prístupnosti systému), vyhodnotenie a akceptácia testov. V rámci aktivity "Testovanie" budú vytvorené dokumenty: Testovacia stratégia a testovací plán, Testovacie scenáre a prípady (ako súčasť testovacej dokumentácie).

Nasadenie

Aktivita "Nasadenie" začne poskytovaním školení, a to prezenčných školení, online školení a videotutoriálov. Pre každú skupinu používateľov (biznisových aj administrátorov) dodá dodávateľ prispôsobené školiace materiály: interaktívne návody, návody na používanie, kurzové materiály, pracovné zošity a pomôcky lektora a účastníkov. Materiály budú spracované tak, aby noví zamestnanci nepotrebovali prezenčné školenia. Výstupom aktivity "Nasadenie" bude používateľská dokumentácia, školiace materiály, ale aj Dohoda o úrovni poskytovaných služieb pre integráciu (integračná SLA). Aktivita končí podpísaním integračného akceptačného protokolu nasadenia do prevádzky.

Celospoločenským prínosom vyššej efektivity výkonu NIP a IP bude zlepšenie pracovných podmienok a bezpečnosti pri práci zamestnancov, ako aj zvýšenie účinnosti vykonávaných kontrol. Očakávaný je celospoločenský prínos v oblasti prevencie pracovných úrazov. Pozitívny efekt zavedenia IS SAWO sa skladá tiež z úspor na strane občanov ich odbremenením od dokladovania informácií, ktoré si orgány verejnej správy dokážu získavať medzi sebou, v súlade s princípom jeden krát a dosť. Úspory času a materiálových nákladov na strane občanov budú dosiahnuté vďaka elektronizácií služieb NIP pri podaniach a publikovaním otvorených dát.

Implementácia nového riešenia prinesie na strane štátu, najmä pre NIP a IP, úsporu času zamestnancov, a to odstránením duplicít, znížením chybovosti dát v novom systéme, publikovaním otvorených dát, vytvorením referenčného registra nelegálnych zamestnávateľov, či automatizovaním výmeny informácií so systémami ostatných inštitúcií verejnej správy podieľajúcich sa na ochrane práce. Zavedením IS SAWO bude dosiahnutá úspora materiálových nákladov na tlač a posielanie listín.

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk .

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Elektronizácia služieb NIP“.

Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní.

Projekt má ambíciu predstaviť nové, technologicky inovatívne riešenie agendy výkonu inšpekcie práce v Slovenskej republike. Cieľom je posilnenie elektronických nástrojov pre efektívne spracovanie a využívanie dát a zavedenie poskytovania elektronických služieb verejnosti, vrátane poskytovania otvorených dát.

Zavedenie IS umožní občanom a právnickým osobám rýchly a spoľahlivý prístup k:
· údajom inšpekcie práce,
· štatistickým výsledkom vykonaných inšpekcii práce,
· možnosti nahlásenia nelegálnej práce a podozrení z nelegálneho zamestnávania.

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Elektronizácia služieb NIP“ je dostupný na Meta IS s kódom su_143 (hlavný dokument, prílohy). CBA analýzy sú dostupné na adrese: https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/bcfae0b4-7fb4-4847-83ed-505137e7f89b?tab=documents

Vaše pripomienky k štúdií uskutočniteľnosti k projektu „Elektronizácia služieb NIP“ zasielajte prostredníctvom Formulára na predkladanie pripomienok (vo formáte .xlsx alebo .ods) na emailovú adresu: oikt@employment.gov.sk do 12. septembra 2018.

Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 14. septembra 2018 o 11:00 hod. v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 6, 826 45 Bratislava, v zasadacej miestnosti č. 106.

Z organizačných dôvodov prosím potvrďte Vašu účasť odpoveďou na adresu oikt@employment.gov.sk do 10. septembra 2018.

 

 

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk