Hlavné menu


Opatrovateľ detí

Opatrovateľ detí môže poskytovať službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života rodičom detí do troch rokov, resp. šiestich rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, v domácom prostredí dieťaťa, v domácom prostredí opatrovateľa detí alebo v účelovo vytvorenom vhodnom priestore zamestnávateľa rodiča, pričom jeden opatrovateľ môže poskytovať starostlivosť najviac štyrom deťom do troch, resp. šiestich rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. 

Opatrovateľ detí musí spĺňať kvalifikačné predpoklady a preukázať právny vzťah k priestorom, v ktorých sa poskytuje sociálna služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života. Účel, na ktorý sa tieto priestory užívajú, musí preukázať v konaní o zápis do registra sociálnych služieb na príslušnom vyššom územnom celku. 

Opatrovateľ detí nemusí spĺňať materiálne, hygienické a priestorové podmienky pri opatrovaní detí v domácom prostredí, ktoré nepodlieha pôsobnosti vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 o  podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež.