Hlavné menu


Podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku

V zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov, ktoré poskytujú službu na zosúladenie rodinného a pracovného života, sa poskytuje starostlivosť pre deti do troch rokov, najdlhšie do konca kalendárneho roka v ktorom dieťa dovŕši tri roky.

Poskytovateľ je povinný prevádzkovať sociálnu službu v  zariadení starostlivosti o deti do troch rokov najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa. Menší časový rozsah možno dohodnúť na základe individuálnych potrieb a požiadaviek rodiča v zmluve o poskytovaní sociálnej služby s konkrétnym poskytovateľom (§ 13 ods. 2 zákona o sociálnych službách).

Kapacita počtu detí na dennú miestnosť

Zriaďovateľ je povinný poskytovať starostlivosť v jednej dennej miestnosti (herňa a spálňa spolu) alebo v herni a spálni, ak je spálňa stavebne oddelená, najviac 12-tim deťom. Tento počet je možné zvýšiť o tri deti na celkový počet detí v miestnosti 15, ak v skupine detí nie je dieťa mladšie ako jeden rok (32b ods.3 zákona o sociálnych službách).

V prechodnom období od 1.marca 2017 do 31. decembra 2019 sa umožňuje výnimka pre doterajších prevádzkovateľov „detských jaslí“ z plnenia tejto regulácie počtu detí, tzn., že do konca decembra 2019 má prevádzkovateľ možnosť prispôsobiť prevádzku novým podmienkam, a to napr. redukciou počtu detí, resp. rozšírením priestorov o nové miestnosti, resp. zmenou priestorov.

Odborní zamestnanci

V prílohe č. 1 sa novo ustanovuje maximálny počet detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov.

Nová právna úprava ukladá povinnosť dodržať počet 5 detí na jedného zamestnanca.

Z celkového počtu zamestnancov musí byť 75 % odborných zamestnancov. Zvyšných 25 % môžu tvoriť obslužní zamestnanci, napr. upratovačka, kuchárka.

Kvalifikačné predpoklady pre opatrovateľa detí do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom

Opatrovateľom detí, ktorý poskytuje službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života rodičovi dieťaťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, môže byť fyzická osoba ktorá má úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania, ktorého odborné zameranie obsahuje v súlade s obsahom vzdelávania a profilom absolventa teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa tohto zákona. Ide napríklad o študijné odbory vychovávateľsko–opatrovateľská činnosť, učiteľstvo pre  materské školy a  vychovávateľstvo alebo študijný odbor zdravotnícky asistent ustanovené vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej príslušnosti k odborom vzdelávania.

Opatrovateľom detí môže byť však aj fyzická osoba, ktorá má ukončený stupeň vzdelania, ktorým je úplné stredné všeobecné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré nemá odborné zameranie na oblasť starostlivosti o dieťa napr. gymnázium a absolvovala ďalšie vzdelávanie v podobe najmenej 220 hodinového akreditovaného kurzu opatrovania detí do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov, pri rešpektovaní osobitných požiadaviek na odbornú starostlivosť o deti týchto vekových kategórii.

Opatrovateľ detí v už existujúcom zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku je povinný splniť podmienku kvalifikačného predpokladu najneskôr do 31.decembra 2019. Ak ide o opatrovateľa detí, ktorý k 1.marcu 2017 dovŕši vek najmenej 50 rokov a nespĺňa ani požadovaný stupeň dosiahnutého vzdelania a poskytoval starostlivosť o dieťa ako zárobkovú činnosť najmenej 3 roky a bude ju naďalej poskytovať a do 31. decembra 2019 absolvuje akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín, tak kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 84 ods. 9 zákona o sociálnych službách sa u neho bude považovať za splnený (§ 110z ods. 7 zákona o sociálnych službách).

Vzdelanie štatutára

Právna úprava ustanovuje, že štatutárny zástupca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku musí mať VŠ vzdelanie druhého stupňa, keďže ide o poskytovanie sociálnej služby v  kolektívnom zariadení s nevyhnutnosťou zabezpečenia náležitých prevádzkových podmienok, a to vrátane personálneho, materiálno-technického a finančného zabezpečenia so súvisiacou zodpovednosťou za bezpečnosť, ochranu a náležitú starostlivosť o dieťa pri bezvýhradnom dodržiavaní práv dieťaťa.

To však neplatí pri existujúcich zariadeniach prevádzkovaných k 28. februáru 2017. Ak má štatutár úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, od požiadavky získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa sa upúšťa (§ 110z ods. 5 zákona o sociálnych službách).

Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba, a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, sú povinní vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu podľa § 67a zákona o sociálnych službách prvý raz za kalendárny rok 2018. (§ 110z ods. 6 zákona o sociálnych službách).

Ukladanie výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok pre fyzické osoby sa nevyžaduje vzhľadom na to, že žiadna fyzická osoba nie je povinná ukladať svoju účtovnú závierku a výročnú správu do verejnej časti registra účtovných zvierok. U fyzických osôb vznikne povinnosť predložiť vyššiemu územnému celku údaje podľa § 67a ods. 7 prvýkrát za kalendárny rok 2018 (§ 110z ods. 6 zákona o sociálnych službách).

Debarierizácia

Prechodné ustanovenie zabezpečuje odklad povinnosti debarierizácie pre existujúcich prevádzkovateľov objektov zariadení starostlivosti o deti do 31.decembra 2018. To znamená, že objekty doterajších prevádzkovateľov musia byť debarierizované od 1. januára 2019 ( § 110z ods. 9 zákona o sociálnych službách). Novovzniknutí poskytovatelia musia spĺňať podmienku debarierizácie už pri registrácií.