Hlavné menu


Pracoviská so zákazom štrajku

Na pracovisku, kde je zakázané štrajkovať (napr. obsluha jadrových elektrárni, zariadení ropovodov, plynovodov), sa spor môže riešiť len pred rozhodcom.

Štrajk je v tomto prípade vylúčený. Konanie pred rozhodcom sa začne buď na základe spoločnej dohody zmluvných strán alebo rozhodcu určí na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR.