Hlavné menu


Poskytovanie dotácií v roku 2017

Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb, podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a podpory rodovej rovnosti pre rok 2017

Dokumenty

 

Schválené žiadosti 2017

 

 

Neschválené žiadosti 2017