Hlavné menu


Registrácia služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( ambulantná forma sociálnej služby v zariadení)

 • Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálnu službu len na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie príslušný vyšší územný celok. Oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Oprávnenie poskytovať sociálnu službu nemožno previesť na inú osobu a neprechádza na právneho nástupcu poskytovateľa sociálnej služby, ak je ním právnická osoba; to neplatí, ak právnym nástupcom poskytovateľa sociálnej služby, ktorý je právnickou osobou zriadenou obcou, je táto obec. V súlade s  § 81 zákona o sociálnych službách je príslušným správnym orgánom v konaniach súvisiacich s registráciou poskytovateľov sociálnych služieb vyšší územný celok, ktorý vykonáva aj súvisiace pôsobnosti s registráciou poskytovateľov sociálnych služieb v konkrétnych veciach. Rozhodnutie vyššieho územného celku v konkrétnej veci musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musia v ňom byť rešpektované aj všetky základné pravidlá konania ustanovené Správnym poriadkom. V súlade so základnými pravidlami konania obsiahnutými v § 3 zákona o správnom konaní správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb. V súlade s § 32 zákona o správnom konaní správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Podkladom pre rozhodnutie sú aj skutočnosti známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.
 • Žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb sa podáva písomne vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto poskytovania sociálnej služby, spravidla na formulári určenom príslušným vyšším územným celkom s priložením požadovaných príloh. Podrobnosti o obsahu žiadosti, jej príloh a dokladoch, požadovaných vo svojom územnom obvode, určujú jednotlivé vyššie územné celky vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach. Žiadosť a doklady sa predkladajú v štátnom jazyku. Všetky kópie dokladov sa predkladajú overené.
Doterajší prevádzkovatelia „detských jaslí“, ktorí ich prevádzkovali k 28. februáru 2017 (nadobudnutie účinnosti novely zákona o sociálnych službách) a prevádzkujú ich aj po 28. februári 2017, musia do 30. júna 2018 požiadať príslušný vyšší územný celok o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Bez ohľadu na dĺžku trvania konania o zápis do registra poskytovateľov je prevádzkovateľ „detských jaslí“ oprávnený kontinuálne vykonávať túto činnosť bez splnenia podmienky zápisu do registra, a to až do ukončenia tohto konania buď:
a) oznámením vykonania zápisu do registra (právne podmienky zápisu do registra sú na základe vykonaného dokazovania splnené) alebo
b) do právoplatnosti rozhodnutia o nezapísaní do registra (právne podmienky zápisu do registra nie sú na základe vykonaného dokazovania splnené).
  • Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá žiada o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb a fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, musia byť:
   a) bezúhonné; podmienka bezúhonnosti sa považuje za splnenú, ak ide o právnickú osobu, ktorej trestná zodpovednosť je vylúčená (Za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj zodpovedný zástupca poskytovateľa sociálnej služby a fyzická osoba, ktorá je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby.), b) spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a
   c) odborne spôsobilé na poskytovanie tejto sociálnej služby, ak nepoveria inú fyzickú osobu za zodpovedného zástupcu.

   Za odbornú spôsobilosť sa na účely služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (§ 32b zákona o sociálnych službách ) považuje získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (bez ohľadu na konkrétny druh a špecializáciu tohto vzdelania). Podmienka odbornej spôsobilosti sa považuje za splnenú u fyzickej osoby, ktorá poskytovala k 28. februáru 2017 starostlivosť o deti „v detských jasliach“ a ktorá získala úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie; to sa rovnako vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá je štatutárnym orgánom tejto právnickej osoby (§ 110z ods. 5 zákona o sociálnych službách).

   Ak fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra, bude zároveň poskytovať starostlivosť osobne o deti do troch rokov veku dieťaťa a do šesť rokov veku dieťaťa s nepriaznivým zdravotným stavom (teda nie prostredníctvom svojich zamestnancov) musí spĺňať aj kvalifikačné predpoklady na vykonávanie pracovnej činnosti opatrovateľa detí.

   Fyzická osoba, ktorá je na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby (z dôvodu, že žiadateľ o zápis do registra nespĺňa podmienku odbornej spôsobilosti) musí byť spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonná a odborne spôsobilá; táto poverená zodpovedná fyzická osoba musí byť pri poskytovaní sociálnej služby v pracovnom pomere k poskytovateľovi sociálnej služby; to neplatí, ak je táto fyzická osoba spoločník právnickej osoby alebo člen právnickej osoby.

   Inými slovami odborne spôsobilé na poskytovanie tejto služby sú nasledovné osoby

   S ukončeným vysokoškolským vzdelaním
   - štatutár, okrem fyzickej osoby štatutára poskytujúcej starostlivosť o deti k 28.februáru 2017 – postačujúce úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ( prechodné ustanovenie §110z ods. 5)
   - ak štatutár nespĺňa túto odbornú spôsobilosť, tak ním poverená osoba zodpovedná za poskytovanie sociálnych služieb

   S ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním získaným v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa tohto zákona
   - opatrovateľ detí

   S ukončeným stredným všeobecným vzdelaním alebo úplným stredným odborným vzdelaním a absolvovaním akreditovaného kurzu najmenej v rozsahu 220 hodín
   - opatrovateľ detí

   Ak žiada o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb právnická osoba so sídlom mimo územia SR, musí podmienky bezúhonnosti, spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a odbornej spôsobilosti spĺňať fyzická osoba poverená vedením jej pobočky, ktorá má sídlo na území SR.

   Podmienka odbornej spôsobilosti sa považuje za splnenú u fyzickej osoby, ktorá poskytovala k 28. februáru 2017 starostlivosť o deti „v detských jasliach“ a poskytuje ju aj po 28. februári 2017 a ktorá získala úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie; to sa rovnako vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá je štatutárnym orgánom tejto právnickej osoby (§ 110z ods. 5 zákona o sociálnych službách).

 • Žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb v súlade s § 64 zákona o sociálnych službách obsahuje 
  • obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu, ak o zápis žiada právnická osoba, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak o zápis žiada fyzická osoba a a druh oprávnenia na podnikanie,
  • meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
   • fyzickej osoby, ktorá je štatutárny orgán právnickej osoby,
   • navrhovaného povereného zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3 zákona o sociálnych službách,
  • druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať, a jej formu,
  • cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým sa má poskytovať sociálna služba,
  • miesto poskytovania sociálnej služby,
  • počet miest, ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení,
  • predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby,
  •  čas poskytovania sociálnej služby, ak sa sociálna služba má poskytovať na určitý čas,
  • ďalšie údaje potrebné podľa zákona o registri trestov na vyžiadanie výpisu z registra trestov

    a) osoby, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra,
    b) fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby.

    Týmito požadovanými údajmi v súlade so zákonom o registri trestov sú:
    a) ak ide o fyzickú osobu
    1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
    2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
    3. štátne občianstvo,
    4. pohlavie,
    5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
    b) ak ide o právnickú osobu
    1. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
    2. identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
    3. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
    4. označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná.

 • K žiadosti o zápis do registra sa podľa § 64 ods. 3 zákona o sociálnych službách prikladá
  • kópia dokladu preukazujúceho bezúhonnosť
  • kópia dokladu o odbornej spôsobilosti
   • fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, alebo
   • fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby,
  • údaje o priestorových podmienkach, personálnych podmienkach, materiálnych podmienkach a hygienických podmienkach zodpovedajúcich druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby a počtu prijímateľov sociálnej služby.

    Údaje o priestorových podmienkach sa preukazujú kópiou listu vlastníctva nie staršieho ako tri mesiace alebo kópiou nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke, ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa sociálna služba poskytuje, a ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení, aj kópiou právoplatného kolaudačného rozhodnutia zodpovedajúceho účelu druhu sociálnej služby.

    Vo všeobecnosti kolaudačné rozhodnutie musí byť vydané v súlade s právnymi predpismi, platnými v čase jeho vydania. Názov stavby, ktorej užívanie sa povoľuje, vychádza z názvu stavby, uvedeného v návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v priloženej dokumentácii.

    Ak nedôjde k zmene vo funkčnej náplni a dispozičnom riešení priestorov spojenom so stavebnými úpravami, resp. k podstatnému rozšíreniu prevádzky z hľadiska kapacity, resp. k naplneniu iných právnych dôvodov predpokladaných v § 85 ods. 1 Stavebného zákona, vyžadujúcich rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby, len z dôvodu nového označenia už doposiaľ prevádzkovanej služby - starostlivosti o deti v jasliach na sociálnu službu v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, nedochádza k zmene spôsobu užívania stavby a jej prevádzkového zariadenia. Konkrétne kolaudačné rozhodnutie bolo vydané a nadobudlo účinnosť v čase platnosti určitých konkrétnych právnych predpisov a teda je v ňom použitá aj terminológia v danom čase zaužívaná, ktorá nemusí byť totožná s pojmami novoprijatých predpisov (upravené v §64 ods.4) .

    Inými slovami povedané, ak už bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na účel, na ktorý sa má stavba užívať a pritom ide o poskytovanie starostlivosti o deti napr. od 0-6 rokov, alebo ide o denné centrum, materskú škôlku, detské jasle atď. ide o výkon prevádzkovej činnosti porovnateľného druhu- prevádzková činnosť poskytovania sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku zodpovedá doterajšej prevádzkovej činnosti starostlivosti o deti v týchto zariadeniach, pričom presný názov „zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov dieťaťa “ podľa zákona o sociálnych službách v kolaudačnom rozhodnutí nie je opodstatnené vyžadovať. Ide o prevádzkovú činnosť poskytovanú v týchto zariadeniach cielenú na skupinu detí.

    Kontinuita poskytovania starostlivosti o deti v predmetných priestoroch, už ako sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku na základe oprávnenia vzniknutého zápisom do registra poskytovateľov sociálnych služieb, nebude v zásade v týchto prípadoch spojená so zmenou vo funkčnom využití priestorov. V žiadosti o zápis do registra, žiadateľ už bližšie špecifikuje vek detí v súlade s poskytovanou starostlivosťou o deti v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a na takto špecifikovanú cieľovú skupinu detí a druh poskytovanej sociálnej služby sa preukazujú v konaní o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb údaje o plnení hygienických podmienok kópiou právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky alebo o zmene v ich prevádzkovaní a o schválení prevádzkového poriadku alebo jeho zmeny príslušným orgánom verejného zdravotníctva.

    Za údaje o personálnych podmienkach sa považuje organizačná štruktúra žiadateľa o zápis do registra, v ktorej je uvedené povolanie zamestnancov, ich kvalifikačné predpoklady podľa § 84 a ich počet a plnenie personálneho normatívu podľa prílohy č. 1 k zákonu o sociálnych službách – maximálny počet detí na jedného zamestnanca pre zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa- 5, 0; percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov- 75 %.

    Kvalifikačné predpoklady na opatrovateľa detí , ktorý poskytuje starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom sú nasledovné:
    a) ukončené úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa tohto zákona, alebo
    b) ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kuru opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín.

    Ak sa pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov vek dieťaťa poskytuje starostlivosť o dieťa do jedného roku veku, musí najmenej jeden opatrovateľ detí spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sestry, pôrodnej asistentky alebo zdravotníckeho asistenta.

    Fyzická osoba, ktorá k 28. februáru 2017 poskytovala starostlivosť o deti do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku s nepriaznivým zdravotným stavom a bude túto starostlivosť poskytovať aj po 28. februári 2017, je povinná splniť podmienku kvalifikačného predpokladu ustanovenú na opatrovateľa detí v § 84 ods. 9 zákona o sociálnych službách do 31. decembra 2019. To sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá k 28. februáru 2017 poskytovala starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, pri poskytovaní sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi a bude túto starostlivosť poskytovať aj podľa zákona účinného od 1. marca 2017. Ak ide o fyzickú osobu podľa prvej vety alebo druhej vety, ktorá nespĺňa podmienku dosiahnutého vzdelania podľa § 84 ods.9, k 28. februáru 2017 dovŕšila vek najmenej 50 rokov, pred 1. marcom 2017 poskytovala starostlivosť o dieťa ako zárobkovú činnosť najmenej 3 roky a do 31. decembra 2019 absolvuje akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín, považuje sa u tejto fyzickej osoby kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 84 ods. 9 za splnený.

    Údaje o materiálnych podmienkach – inventárny súpis majetku pre poskytovanie sociálnej služby- materiálno- technická vybavenosť priestorov na poskytovanie starostlivosti o deti.

    Údaje o hygienických podmienkach sa preukazujú kópiou právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky alebo o zmene v ich prevádzkovaní a o schválení prevádzkového poriadku alebo jeho zmeny príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu.

  • rozhodnutie alebo iný doklad o zápise do registra podľa osobitného predpisu alebo potvrdenie o pridelení identifikačného čísla organizácie vydané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ktoré preukazuje vznik právnickej osoby,
  • štatút alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie na právne úkony štatutárneho orgánu právnickej osoby,
  • kópia dokladu, ktorý preukazuje, že osoba nemá daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane, nedoplatky na poistnom a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné dôchodkové sporenie a na poistnom a na penále na verejné zdravotné poistenie - nie staršieho ako tri mesiace,
  • cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu
  • údaje o finančných podmienkach, ktoré obsahujú kalkuláciu skutočných nákladov na jednotku výkonu každého druhu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať, kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov vrátane údajov o vlastných zdrojoch financovania sociálnej služby a predpokladané zdroje financovania sociálnej služby,
  • opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti z ktorého vyplýva, že služba, ktorá sa má poskytovať je sociálnou službou podľa zákona o sociálnych službách, spravidla ide o predloženie „projektu na poskytovanie sociálnej služby“ v štruktúre určenej príslušným vyšším územným celkom.
  • kópiu dokladu preukazujúceho existenciu právneho vzťahu, z ktorého vyplýva záväzok výkonu funkcie zodpovedného zástupcu za odborné poskytovanie sociálnej služby uvedeného v § 63 ods. 3 zákona o sociálnych službách a opis práv a povinností vyplývajúcich z výkonu tejto funkcie.
Ak žiada o zápis do registra osoba zapísaná v živnostenskom registri, žiadosť v záujme zabránenia preukazovania tých istých skutočností v konaní o zápis do registra, nemusí obsahovať údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a nemusí obsahovať ani rozhodnutie alebo iný doklad o zápise do registra podľa osobitného predpisu alebo potvrdenie o pridelení identifikačného čísla organizácie vydané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ktoré preukazuje vznik právnickej osoby a k žiadosti o zápis do registra sa prikladá namiesto týchto údajov preukaz živnostenského oprávnenia.
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť vyššiemu územnému celku všetky zmeny skutočností uvedených v žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb a jej prílohách, a to po celú dobu poskytovania sociálnej služby a deň začatia poskytovania sociálnej služby. (§ 65 ods. 4 zákona o sociálnych službách).
 • Na splnenie podmienok zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb musí právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb splniť aj tieto ďalšie podmienky:
  • poskytovateľ sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je povinný dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 k zákonu o sociálnych službách
Maximálny počet detí na jedného zamestnanca pre zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa- 5,0; percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov - 75 % ( § 9 ods. 4 zákona o sociálnych službách.
Osoba, ktorá poskytovala k 28. februáru 2017 službu starostlivosti o deti „v detských jasliach“ a bude ju poskytovať aj po 28. februári 2017 je povinná splniť podmienku tohto personálneho normatívu
a) od 1. júla 2018, ak bola do 30. júna 2018 zapísaná do registra,
b) odo dňa zápisu do registra, ak nebola do 30. júna 2018 zapísaná do registra.
  • poskytovateľ sociálnej služby je povinný splniť všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
Osoba, ktorá poskytovala k 28. februáru 2017 službu starostlivosti o deti „v detských jasliach“ a bude ju poskytovať aj po 28. februári 2017 je povinná splniť podmienku debarierizácie od 1. januára 2019. (§ 9 ods. 5 zákona o sociálnych službách / v zásade uplatňovaná prístupnosť a debarierizácia podľa právnych predpisov stavebného práva).
  • poskytovateľ sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je povinný splniť požiadavky na  priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim stravovania a pitný režim a na náležitosti prevádzkového poriadku v zariadení.
Ustanovenie § 62 písm. i) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • poskytovateľ sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku je povinný splniť špecifické podmienky regulovanej kapacity nasledovne: ak ide o poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa možno poskytovať starostlivosť najviac o 12 detí v jednej dennej miestnosti, ktorá spĺňa funkciu herne a spálne; to platí aj ak je spálňa stavebne oddelená od herne a deti užívajú oba tieto priestory. Počet detí možno zvýšiť najviac o tri deti, ak sa v dennej miestnosti alebo v priestoroch spálne a herne neposkytuje starostlivosť o dieťa do jedného roku veku (§ 32b ods. 5 zákona o sociálnych službách).
Osoba, ktorá poskytovala k 28. februáru 2017 službu starostlivosti o deti „v detských jasliach“ a bude ju poskytovať aj po 28. februári 2017 je povinná splniť túto podmienku regulácie počtu detí v miestnostiach ustanovenú v § 32b ods. 5 najneskôr do 31. decembra 2019 (§110z ods. 4 zákona o sociálnych službách).
 • Poskytovateľ sociálnej služby musí začať poskytovať sociálnu službu najneskôr do šiestich kalendárnych mesiacov odo dňa zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb ( ak ju nezačne poskytovať v tejto lehote vyšší územný celok poskytovateľa vymaže z registra poskytovateľov sociálnej služby- § 68 ods. 2 písm. a) zákona o sociálnych službách).
  • Poskytovateľ sociálnej služby nemôže prestať poskytovať sociálnu službu dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov ( ak sociálnu službu neposkytuje dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, vyšší územný celok rozhodne o jeho výmaze z registra poskytovateľov sociálnej služby- § 68 ods. 1 písm. g) zákona o sociálnych službách).
  • Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom sú povinní vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka (ak poskytovateľ sociálnej služby tak neurobí, a to ani po písomnej výzve vyššieho územného celku v lehote ním určenej, vyšší územný celok ho vymaže z registra poskytovateľov sociálnej služby- § 68 ods. 2 písm. f) zákona o sociálnych službách). Táto povinnosť vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok sa nevzťahuje na neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorým je fyzická osoba- tá je povinná doručiť vyššiemu územnému celku prehľad o poskytovaní sociálnej služby a údaje podľa § 67a ods. 3 písm. d) až g) za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka - § 67a ods. 7 zákona o sociálnych službách.
Osoba, ktorá poskytovala k 28. februáru 2017 starostlivosť o deti „v detských jasliach“ bude túto starostlivosť poskytovať aj po 28. februári 2017, ktorá je právnickou osobou, je povinná vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu prvýkrát za kalendárny rok 2018. Osoba, ktorá je fyzickou osobou, je povinná predložiť vyššiemu územnému celku údaje podľa § 67a ods. 7 zákona o sociálnych službách prvýkrát za kalendárny rok 2018.
  • Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby (určené postupy, pravidlá a podmienky vo vnútorných predpisoch poskytovateľa sociálnej služby a ich dodržiavanie v oblasti dodržiavania základných ľudských práv a slobôd, v oblasti procedurálnych podmienok, v oblasti personálnych podmienok a v oblasti prevádzkových podmienok- kritériá, štandard a indikátory ustanovuje príloha č. 2 zákona o sociálnych službách). Poskytovateľ sociálnej služby je povinný umožniť vykonanie hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a poskytnúť súčinnosť pri tomto hodnotení (ak v lehote určenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytovateľ sociálnej služby neodstránil nedostatky plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby, vyšší územný celok rozhodne o výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra poskytovateľov sociálnych služieb- § 68 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnych službách). Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR začne hodnotiť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby až od 1. septembra 2019.