Hlavné menu


Môžem ako poskytovateľ poskytovať stravu pre deti za 0 eur?

Podľa § 72 ods. 3 zákona o sociálnych službách neverejný poskytovateľ určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 tohto zákona v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý zverejnení na svojom webovom sídle alebo na inom verejne dostupnom mieste. Určovanie sumy úhrady najviac vo výške určenej podľa § 72 ods. 3 (regulovaná úhrada) sa s poukazom na § 72 ods. 4 tohto zákona nevzťahuje na neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

V súlade s § 74 ods.2 písm. d) zákona o sociálnych službách poskytovateľ služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. S poukazom na § 74 ods. 8 zákona o sociálnych službách suma úhrady za sociálnu službu musí obsahovať sumu úhrady za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti. V zásade táto suma úhrady pri jednotlivých činnostiach (jednou z obslužných činností je aj stravovanie), môže byť aj 0 eur. Základným predpokladom pre trvanie oprávnenia poskytovať sociálnu službu je spĺňať podmienky na zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb i počas poskytovania sociálnej služby. Jednou z týchto podmienok je aj plnenie finančných podmienok na poskytovanie sociálnej služby tak, aby poskytovanie sociálnej služby bolo udržateľné ( §68 ods.1 písm. c) a § 68 ods.5 zákona o sociálnych službách). To znamená, že využitie možnosti poskytovať stravu pre deti za 0 eur predpokladá spolufinancovanie sociálnej služby z viacerých zdrojov (§ 71 ods. 3 zákona o sociálnych službách) tak, že náklady na stravovanie sú uhrádzané z iných zdrojov než úhrada za poskytovanú sociálnu službu platená prijímateľom tejto sociálnej služby.