Hlavné menu


Môžem ako jeden zriaďovateľ prevádzkovať v tých istých prenajatých priestoroch dve zariadenia- MŠ a zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa?

Zákon o sociálnych službách vymedzuje sociálne služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, a to buď ambulantnou sociálnou službou v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, terénnou formou sociálnej služby v domácom prostredí dieťaťa, alebo ambulantnou sociálnou službou mimo zariadenia v rodinnom prostredí opatrovateľa detí alebo v účelovo vyčlenenom priestore zamestnávateľa rodiča. (plnenie právnych podmienok ustanovených v  § 32a, 32b a § 33a zákona o sociálnych službách, a to vrátane rozsahu poskytovaných odborných činností, obslužných činností a ďalších činností v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre príslušný druh sociálnej služby).Zákon o sociálnych službách nie je právnou prekážkou v prevádzkovaní dvoch typov zariadení v jednom objekte pri splnení zákonom stanovených podmienok. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa musí byť od materskej školy priestorovo, finančne, materiálne či personálne oddelené. Na zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku sa bude vzťahovať právna úprava zákona o sociálnych službách a na materskú školu spolu s jedálňou právna úprava zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.