Hlavné menu


Pre aké zariadenia vyplýva povinnosť zaregistrovať sa?

Registračná povinnosť vyplýva pre poskytovateľov starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zariadeniach starostlivosti o deti poskytujúcich službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, ktorí za odplatu vykonávajú odborné, obslužné a ďalšie činnosti alebo vykonávajú súbor týchto činností v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách pre poskytovaný druh sociálnej služby a cieľovú skupinu detí ustanovenú §32a ods. 1 písm. b), alebo §32b zákona o sociálnych službách.

Novelou zákona o sociálnych službách vykonanou zákonom č. 331/2017 Z. z. s účinnosťou od  1. 1. 2018 sa ustanovilo, že sankciu za prevádzkovanie tzv. nepovolenej činnosti bez registrácie poskytovanej sociálnej služby na príslušnom vyššom územnom celku nemožno vzťahovať na služby či činnosti, ktoré síce z hľadiska obsahu vykonávanej činnosti zodpovedajú službe na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, ale výrazne prevažujúcou cieľovou skupinou detí z hľadiska ich veku nezodpovedajú tejto sociálnej službe. To teda znamená, že ak je v zariadení prevažná väčšina detí (viac ako 75 %) starších ako tri roky, nemožno takéto zariadenie považovať za zariadenie sociálnych služieb. Ide o zariadenie poskytujúce predškolskú výchovu podľa iných právnych predpisov.