Hlavné menu


Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa  § 9a ods. 6 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 14. júla 2020 oznámená táto reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa vrátane Dodatku č. 1.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2019 – 2022 uzatvorená 2. mája 2019  medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. mája 2019 do 30. apríla 2022, v znení Dodatku č. 1 s účinnosťou od 1. marca 2020, je reprezentatívna v odvetví označenom na úrovni skupín 23.1 –  výroba skla a výrobkov zo skla a 23.9 – výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i. n. Táto reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa v znení Dodatku č. 1 je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov  v odvetví označenom na úrovni skupín 23.1 –  výroba skla a výrobkov zo skla a 23.9 – výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i. n.

Oznámenie bolo uverejnené v Zbierke zákonov SR č. 219/2020, 7. augusta 2020.

Znenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa