Hlavné menu


Výsledky inšpekčnej činnosti

Výsledným materiálom z dozoru, teda overenia dodržiavania povinností dozorovaným subjektom, je v prípade, ak Inšpekcia v sociálnych veciach zistí nedostatky PROTOKOL O VÝSLEDKU VYKONANÉHO DOZORU. Ak neboli vykonaným dozorom nedostatky/porušenia povinností zistené, o výsledku dozoru sa spíše ZÁZNAM. Protokol aj záznam ministerstvo zverejňuje do 7 dní od ukončenia dozoru.

Inšpekciou v sociálnych veciach je aj vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie povinností ustanovených platnou právnou úpravou v oblasti sociálnych vecí. Ministerstvo preto zverejňuje aj právoplatné rozhodnutia vo veciach uloženia POKUTY alebo ZÁKAZU VYKONÁVAŤ ČINNOSŤ.  Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aj právoplatné rozhodnutia o POVINNOSTI PRIJAŤ NEODKLADNÉ OPATRENIE NA ODSTRÁNENIE ZISTENÝCH NEDOSTATKOV, pri ktorých možno dôvodne predpokladať vystavenie osoby, voči ktorej dozorovaný subjekt plní povinnosti, ohrozeniu života, zdravia, neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu, voči ktorým účastník konania nepodal rozklad.

Účelom zverejňovania výsledkov inšpekčnej činnosti je zvyšovanie informovanosti o povinnostiach poskytovateľov sociálnych služieb, fyzických osôb, ktorým bol priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, osobných asistentov a osôb, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a o ich plnení. Súčasne účelom je transparentnosť výkonu inšpekcie - inšpekčnej činnosti v sociálnych veciach.  

 

Ak boli pri inšpekčnej činnosti zistené nedostatky, resp. porušenia zákonných povinností, poverení zamestnanci Inšpekcie v sociálnych veciach vypracujú protokol o výsledku vykonaného dozoru, ktorý obsahuje príslušné náležitosti (napr. predmet dozoru, preukázané kontrolné zistenia s ich odôvodnením).

Pokiaľ neboli v priebehu inšpekčnej činnosti zistené nedostatky, resp. porušenia povinností ustanovených príslušným zákonom, poverení zamestnanci Inšpekcie v sociálnych veciach spíšu záznam z vykonaného dozoru.