Hlavné menu


Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu.

Príplatok k prídavku na dieťa sa vypláca mesačne spoločne s prídavkom na dieťa.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príplatok k prídavku je:

 • rodič nezaopatreného dieťaťa alebo
 • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, príplatok k prídavku na to isté dieťa patrí oprávnenej osobe, ktorej patrí prídavok na dieťa.

Príplatok k prídavku na dieťa sa poskytuje za splnenia nasledovných podmienok:

 • splnenie podmienok nároku na prídavok,
 • poberanie
  • starobného dôchodku,
  • predčasného starobného dôchodku,
  • invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% podľa osobitného predpisu,
  • výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu
  • po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu alebo
  • poberanie dôchodkovej dávky toho istého druhu v cudzine oprávnenou osobou a  ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa §33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa, ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti),
 • nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa §33 zákona č. 595/2003 Z. z. (druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti),
 • nepriznanie daňového bonusu na  nezaopatrené dieťa, na ktoré si oprávnená osoba uplatnila nárok na prídavok na dieťa.

Splnenie podmienok nároku na príplatok k prídavku sa sleduje u oprávnenej osoby a súčasne aj u  ďalšej fyzickej osoby, ktorá si môže uplatniť daňový bonus, t. j. u druhého rodiča, druhého náhradného rodiča alebo u manžela rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa, ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti.

Nárok na príplatok k prídavku si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý jej vypláca prídavok na dieťa.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť tu.

Výška príplatku k prídavku na dieťa je 30 €.

Žiadateľ si môže uplatniť nárok na prídavok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov