Hlavné menu


Vzdelávanie cudzincov

Na cudzinca, ktorý má záujem študovať na území SR, sa v závislosti od stupňa vzdelania vzťahuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Podrobné informácie o možnostiach štúdia cudzincov, vrátane možností o získaní štipendií, nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Study in Slovakia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk), na stránke neziskovej organizácie Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), na stránke Národného štipendijného programu SR a občianskeho združenia Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).

Ďalšie informácie ohľadom vzdelávania cudzincov poskytuje priamo stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  

Bezplatné poradenstvo v oblasti jazykového vzdelávania poskytuje Migračné informačné centrum a zodpovedným vecným gestorom za oblasť vzdelávania je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 Výučba Slovenského jazyka

 

Uznaním dokladu o vzdelaní je uznanie dokladu o vzdelaní vydaného uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu EÚ alebo tretej krajiny za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným uznanou vzdelávacou inštitúciou v Slovenskej republike.

Profesijné uznávanie znamená uznávanie za účelom výkonu povolania.

Je potrebné rozlišovať medzi regulovanými a neregulovanými povolaniami. 

  • regulované povolanie je povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných činností, na ktorých výkon sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov ustanovených osobitnými predpismi. Zoznam regulovaných povolaní je k nahliadnutiu tu.
  • neregulované povolanie je povolanie, ktorého výkon nie je podmienený kvalifikačnou požiadavkou.

1. Uznávanie ukončeného vzdelania na výkon neregulovaného povolania v Slovenskej republike

Princíp neregulovaného povolania spočíva v skutočnosti, že kvalifikačné požiadavky vzťahujúce sa na výkon daného povolania neexistujú alebo sú príliš všeobecné. Z uvedeného dôvodu uznávanie nie je potrebné.

2. Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike 

Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaného povolania sa uskutočňuje v troch režimoch: 

  • systém automatického uznávania kvalifikácii,
  • systém uznávania na základe nadobudnutých práv a
  • všeobecný systém uznávania odborných kvalifikácii.

Úlohy súvisiace s uznávaním zahraničného dokladu o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácie vykonáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré pravidelne aktualizuje informácie na tomto odkaze.