Hlavné menu


Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Agentúra poskytuje orgánom Európskej únie, členským štátom, sociálnym partnerom a všetkým, ktorí pôsobia v tejto oblasti, technické, vedecké a hospodárske informácie na ich využívanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Cieľom je zlepšiť pracovné prostredie, ako je ustanovené v zmluve a následných stratégiách a akčných programoch Európskej únie, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Činnosti agentúry: 

  • zhromažďovať, analyzovať a šíriť technické, vedecké a hospodárske informácie v členských štátoch s cieľom poskytovať ich orgánom Európskej únie, členským štátom a zainteresovaným stranám,
  • podnecovať a podporovať spoluprácu a výmenu informácií a skúseností medzi členskými štátmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane informácií o vzdelávacích programoch,
  • organizovať konferencie a semináre a výmeny odborníkov z členských štátov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Agentúra spolupracuje s národnými koordinačnými strediskami, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Národný inšpektorát práce. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci má sídlo v španielskom meste Bilbao.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - EU-OSHA