Hlavné menu


Nariadenie EP a Rady (ES) č. 883/2004

Nové nariadenie má byť zjednodušením koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia.

Cieľom týchto opatrení, ktoré nové nariadenie zavádza je: 

 • posilniť spoluprácu medzi inštitúciami, aby sa uľahčila výmena informácií potrebných na správne uplatnenie koordinácie pri likvidácii dávok,
 • zlepšiť vzťahy medzi inštitúciami a užívateľmi z hľadiska vzájomných práv a povinností (lehoty odpovedí, povinnosť poskytnúť informáciu...) doplnením a zaradením ustanovení, ktoré uvádzajú vnútroštátne právne predpisy,
 • nabádať inštitúcie, aby systematickejšie využívali vo svojich vzťahoch a pri spracovaní spisov nové technológie spracovania informácií.

Osobný rozsah nariadenia

Toto nariadenie sa zameriava na občana, vzťahuje sa na štátnych príslušníkov členského štátu, osoby bez štátnej príslušnosti a utečencov, ktorí majú bydlisko v členskom štáte a podliehajú alebo podliehali právnym predpisom jedného alebo viacerých členských štátov, ako aj na ich rodinných príslušníkov a ich pozostalých.

Okrem toho sa nariadenie vzťahuje aj na pozostalých po osobách, na ktoré sa vzťahovali právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov, bez ohľadu na štátnu príslušnosť takýchto osôb, keď sú ich pozostalí štátnymi príslušníkmi členského štátu alebo osobami bez štátnej príslušnosti alebo utečencami s bydliskom v jednom z členských štátov.

Vecný rozsah nariadenia

Nariadenie sa vzťahuje na všetky právne predpisy, ktoré sa týkajú nasledovných oblastí sociálneho zabezpečenia: 

 • nemocenské dávky (napr. nemocenské peňažné dávky, vecné dávky zdravotnej starostlivosti),
 • dávky v materstve a rovnocenné dávky v otcovstve (napr. materské),
 • dávky v invalidite (napr. invalidné dôchodky),
 • dávky v starobe (napr. starobné dôchodky),
 • pozostalostné dávky (napr. vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky),
 • dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania,
 • podpora pri úmrtí (príspevok na pohreb),
 • dávky v nezamestnanosti (dávka v nezamestnanosti),
 • preddôchodkové dávky (nejedná sa o predčasný dôchodok),
 • rodinné dávky (napr. prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a iné).