Hlavné menu


Posilnenie administratívnych štruktúr pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia vo svetle rozsudkov Európskeho súdneho dvora

Od júna 2008 do mája 2009 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny úspešne realizovalo v spolupráci s nemeckými inštitúciami Twinning-Light projekt 'Posilnenie administratívnych štruktúr pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia vo vzťahu k rozsudkom Európskeho súdneho dvora', ktorý bol financovaný EÚ.
Partnerskými inštitúciami z nemeckej strany boli Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), Nemecký federálny fond dôchodkového zabezpečenia (Deutsche Rentenversicherung Bund - DRV Bund) a Asociácia pre politiku a výskum sociálneho zabezpečenia (Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung (GVG) e.V.).

Cieľmi projektu boli:
Vyvinúť funkčný systém pre aplikáciu precedentného práva Súdnho dvora EÚ v oblasti koordinácie systémoch sociálneho zabezpečenia, prehĺbiť a šíriť vedomosti týkajúce sa koordinácie precedentného práva Súdnho dvora EÚ odborníkom z príslušných orgánov a inštitúcií.
V rámci projektu sa zrealizovala séria 9 školiacich seminárov o Nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 (a novom Nariadení č. 883/04) a príslušných rozsudkov Súdnho dvora EÚ.

Výsledkom projektu bolo vytvorenie CD nosiča, ktorý obsahoval najdôležitejšie relevantné rozsudky, týkajúce sa jednotlivých oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré boli predmetom aj uskutočnených seminárov v rámci TWL projektu. CD bolo distribuované jednotlivým účastníkom ako aj ostatným pracovníkom, ktorí pracujú s agendou koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia.

Projekt výrazne prispel k vytvoreniu elektronickej databázy rozsudkov Súdneho dvora EÚ, ktorá je začlenená v rámci internetovskej stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a ktorá je intenzívne využívaná zamestnancami ministerstva a zamestnancami príslušných úradov zodpovedných za aplikáciu koordinačných nariadení a rozsudkov Súdneho dvora EÚ. Databáza je logicky členená podľa ustanovení koordinačného nariadenia.

Teoretické poznatkami a praktické skúsenosti zo vzdelávacích seminárov, ako aj zo študijnej cesty organizovanými v rámci projektu sú využívané pri plnení úloh príslušných orgánov, styčných orgánov a príslušných inštitúcií. Pozitívom bolo preloženie mnohých dôležitých relevantných rozsudkov do slovenského jazyka a tým umožnenie ich jednoduchšej aplikácie a pochopenia. Rozsudky Súdneho dvora EÚ tvoria aj súčasť metodických pokynov jednotlivých úradov, ktoré sú v nadväznosti na ich vývoj pravidelne dopĺňané a aktualizované. Rozsudky sú intenzívne využívané aj pri rozhodovacej činnosti príslušných inštitúcií.

Databáza rozsudkov, skúsenosti a získané poznatky sú využívané priebežne v oblasti koordinácie napr. vecných dávok zdravotnej starostlivosti, rodinných dávok, posudzovaní centra záujmov migrujúcich pracovníkov a mnohých iných oblastiach.

Databáza je priebežne aktualizovaná, aby zabezpečila správne využitie judikatúry v praxi pri aplikácii koordinačných predpisov uplatňovaných v rámci voľného pohybu osôb v Európskej únii.

Prínos projektu bol aj vo vypracovaní porovnávacích tabuliek, ktoré poskytli zrozumiteľný prehľad o zmenách prijatých v nových koordinačných nariadeniach oproti pôvodným nariadeniam.

Využívanie produktov, výsledkov a skúseností nadobudnutých počas realizácie TWL projektu má za následok zlepšenie a zvýšenie efektívnosti práce, výrazným spôsobom prispeli k správnemu uplatňovaniu koordinačných predpisov v kontexte rozsudkov Súdneho dvora EÚ.

TWL projekt bol určený pre zamestnancov (metodikov) príslušných slovenských inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za priamu aplikáciu právnych predpisov Európskeho spoločenstva.

Záverečná správa projektu (.PDF)