Hlavné menu


Posilňovanie administratívnych štruktúr inšpekcie práce

Národný inšpektorát práce prostredníctvom MPSVR SR realizoval od septembra 2007 do augusta 2008 v spolupráci s rakúskymi odborníkmi projekt s názvom Posilňovanie administratívnych štruktúr inšpekcie práce, hlavným cieľom ktorého bola správna transpozícia zákonov v oblasti BOZP za účelom posilnenia výkonu inšpekcie práce na Slovensku. Partnerom bola rakúska Agentúra pre európsku integráciu a hospodársky rozvoj. Odberateľom projektu bol Národný inšpektorát práce so sídlom v Košiciach.

Projekt bol zameraný do dvoch oblastí: 

  • implementácia európskej legislatívy v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií,
  • zhromažďovanie údajov o pracovných úrazoch a ich spracovanie.

Inšpektori práce sa zúčastnili na 2 seminároch, na ktorých nadobudli vedomosti a zručnosti pri používaní softvéru v súvislosti s výkonom inšpekcie práce pri prevencii závažných priemyselných havárií a iných výkonov spojených s kontrolou manipulácie s nebezpečnými chemickými faktormi. V rámci projektu bol zakúpený softvér s chemickou databázou pre osem inšpektorátov práce v jednotlivých krajoch, ako aj pre Národný inšpektorát práce. V Bratislave sa uskutočnil jeden seminár venovaný prevencii chorôb z povolania.

Na tému zhromažďovania údajov o pracovných úrazoch boli uskutočnené tri semináre, na ktorých sa inšpektori práce oboznámili s európskou metodikou ESAW, podľa ktorej EUROSTAT vykonáva zber a vyhodnotenie údajov o pracovných úrazoch. Odborníci z rakúskej úrazovej poisťovne AUVA vypracovali metodickú príručku pre inšpektorov práce s názvom: „ESAW European Statistics Accidents at Work". Osvojením si tejto metodiky budú môcť inšpektori na základe vyhodnotenia týchto štatistických údajov plánovať výkony do takých firiem, ktoré predstavujú veľkú pracovnú úrazovosť.