Hlavné menu


Školenie a referovanie o európskom systéme sociálneho zabezpečenia

trESS je anglická skratka pre Training and Reporting on European Social Security - Školenie a referovanie o európskom systéme sociálneho zabezpečenia. Jedná sa o jedinečný projekt financovaný Európskou komisiou (DG EMPL) a implementovaný Univerzitou v Ghente v spolupráci s nezávislými a vysoko-kvalifikovanými expertmi v danej oblasti zo všetkých 27 členských štátov.

Úvodná stránka trESS

Hlavné aktivity

Databáza nariadení

Databáza obsahuje prepojenie ustanovení koordinačných nariadení navzájom, s rozsudkami Súdneho dvora EÚ a rozhodnutiami Správnej komisie pre koordináciu systéov sociálneho zabzpečenia.

Školenia

Jednodenné semináre v 27 členských štátoch. Informácie zo seminárov (kalendár, agenda, powerpointové prezentácie) a prihlášky na semináre na webovej stránke.

E-learning modul obsahujúci všeobecný úvod ku koordinácii sociálneho zabezpečenia a 150 otázok a odpovedí štruktúrovaných podľa 63 kľúčových slov.

Vypracovanie správ

Každoročné Európske správy sú zamerané na prenos poznatkov a vedomostí z operačnej úrovne na Európsku komisiu. Tieto obsahujú informácie z oblastí:

  • problematiky a záležitostí týkajúcich sa aplikácie legislatívy EÚ v 27 členských štátoch,
  • situácií, trendov a perspektív ohľadom systému sociálneho zabezpečenia pre migrujúcich pracovníkov na národnej aj komunitnej úrovni,
  • Európska správa je založená na 27 národných správach pripravených národnými odborníkmi ako aj na správach zo seminárov.

Analýzy

Správy „Think Tank" analyzujú, či a kde existuje potreba pozmeniť pravidlá koordinácie v záujme podpory slobody pohybu osôb.

Ciele trESS

  • zvyšovať vedomostnú úroveň v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v rámci Spoločenstva medzi cieľovými aktérmi v rámci členských štátov (správa systému a inštitúcií, sociálny partneri, MVO, sudcovia, právnici a iný špecialisti majúci záujem o koordinovanie),
  • vytvoriť funkčnú a pevnú sieť medzi týmito aktérmi aj na národnej úrovni,
  • poskytovať správy o prípadných implementačných problémoch, ak sa tieto vyskytnú v členskom štáte EÚ,
  • vykonávať právne analýzy s ohľadom na témy spojené s koordináciou sociálneho zabezpečenia.