Hlavné menu


MISSOC

Spoločný informačný systém o sociálnej ochrane

MISSOC (Mutual Information System on social Protection) existuje od roku 1990 a odvtedy sa stal elektronickou a centrálnou databázou aktuálnych poznatkov, komplexných a štruktúrovaných informácií o sociálnom zabezpečení v členských štátoch EÚ v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru, vo Švajčiarsku a vo Veľkej Británii. Systém MISSOC poskytuje informácie o sociálnej ochrane v 32 krajinách.

Na oficiálnej stránke systému MISSOC nájdete rôzne informácie, no najužitočnejšou je prehľad systému sociálnej ochrany v jednotlivých krajinách usporiadaný v prehľadnej tabuľke - Comparative Tables.

V prehľadnej forme podľa zadaných kritérií budú poskytnuté podrobné informácie o dávkach, ich výške, spôsobe ich financovania a podobne.

Každá kapitola je rozdelená rovnakým spôsobom, aby bolo možné vzájomné porovnávanie medzi systémami krajín.

Kapitoly MISSOC tabuľky

I. Financovanie II. Zdravotná starostlivosť III. Choroba - peňažné dávky 
IV. Materstvo / Otcovstvo V. Invalidita  VI. Staroba 
VII. Pozostalí VIII. Pracovné razy a choroby z povolania  IX. Rodinné dávky 
X. Nezamestnanosť XI. Garantovaný minimálny príjem  XII. Dlhodobá starostlivaosť

Organizácie sociálnej ochrany v jednotlivých krajinách
Systém MISSOC poskytuje aj prehľad organizačného zabezpečenia sociálnej ochrany v 32 krajinách v časti Organisation of social protection.

Samostatne zárobková činnosť
V časti Social Protection for self-employed je prehľad sociálnej ochrany samostatne zárobkovo činných osôb v 32 krajinách.

Sprievodca sociálnym zabezpečením
Účelom sprievodcu sociálnym zabezpečením - Social Security Guide je zrozumiteľnou formou poskytnúť užívateľom systému MISSOC, ale najmä občanom pohybujúcim sa v rámci Európy, informácie o národných systémoch sociálneho zabezpečenia. Sprievodca je aktualizovaný raz ročne vždy k 1. januáru a je uverejnený na stránke Európskej komisie v troch jazykoch (EN, DE, FR) a jazyku danej krajiny.

Informačný leták o systéme MISSOC (.pdf)