Hlavné menu


Vyslanie

Zamestnanci, ktorých slovenský zamestnávateľ vyšle do iného členského štátu, aby tam v jeho mene vykonávali prácu, naďalej podliehajú podľa osobitného pravidla právnym predpisom vysielajúceho členského štátu, teda slovenskému systému sociálneho zabezpečenia. V takomto prípade hovoríme o tzv. inštitúte vysielania.

Podmienkou vyslania je skutočnosť, že očakávané trvanie tejto práce neprekročí 24 mesiacov a že daná osoba nie je vyslaná nahradiť inú osobu, ktorá skončila svoju dobu vyslania [článok 12 nariadenia č. 883/04]. Uvedené pravidlo platí z dôvodu uľahčenia voľného pohybu osôb, zachovania kontinuity trvania sociálneho zabezpečenia v jednom štáte a odstránenia administratívy pri nahlasovaní do iného systému sociálneho zabezpečenia.

Obdobné ustanovenia platia pri vysielaní aj pre samostatne zárobkovo činné osoby. Samostatne zárobkovo činná osoba môže využiť inštitút vyslania za predpokladu, že bude v inom členskom štáte vykonávať podobnú činnosť ako tú, ktorú zvyčajne vykonáva v Slovenskej republike a očakávané trvanie tejto činnosti neprekročí 24 mesiacov. Samostatne zárobkovo činná osoba musí i počas jej vyslania zachovávať v Slovenskej republike podmienky umožňujúce pokračovanie v činnosti po jej návrate (napr. zachovanie kancelárie alebo priestorov na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, platenie odvodov do Sociálnej poisťovne, platenie daňových odvodov, trvanie zápisu v profesijnej komore alebo v obchodnom registri...).

Zamestnanci/SŽČO sa počas ich vyslania na územie iného členského štátu preukazujú prenosným dokumentom A1. Tento na základe žiadosti (podanej v dostatočnom časovom predstihu pred vyslaním) a splnenia požadovaných podmienok vystaví príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.