Hlavné menu


Zamestnanecká rada a dôverník

Zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník sú zástupcovia zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na rozhodovaní zamestnávateľa vo veciach sociálnych a ekonomických záujmov zamestnancov. Ich cieľom je zabezpečiť zamestnancom spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky.

Zamestnanecká rada - možno ju vytvoriť u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov.

Zamestnanecký dôverník - pôsobí u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, ale najmenej troch zamestnancov.

Práva a povinnosti zamestnaneckej rady a zamestnaneckého dôverníka sú rovnaké. Majú právo na:

 • prerokovanie,
 • spolurozhodovanie,
 • informácie,
 • kontrolnú činnosť.

§ 233 - § 236 Zákonníka práce

Zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník môže uzatvoriť so zamestnávateľom dohodu, ktorá upravuje pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania v rozsahu ako ich je možné dohodnúť v kolektívnej zmluve.  To platí len ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia.

§ 233 - § 236 Zákonníka práce

Spolupôsobenie odborovej organizácie aj zamestnaneckej rady u zamestnávateľa sa nevylučuje. Ak u zamestnávateľa popri sebe pôsobia odborová organizácia aj zamestnanecká rada, platí nasledovné:

a) odborová organizácia má právo na:

 • kolektívne vyjednávanie,
 • spolurozhodovanie (§ 233 ods. 4 Zákonníka práce), ktoré zahŕňa aj právo odborovej organizácie dohodnúť si rozsah spolurozhodovania,
 • prerokovanie (§ 233 ods. 4 Zákonníka práce), ktoré zahŕňa aj právo odborovej organizácie dohodnúť si rozsah prerokovania,
 • kontrolu plnenia záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv,
 • informácie,
 • kontrolnú činnosť (§ 149 Zákonníka práce).

b) zamestnanecká rada má právo na:

 • spolurozhodovanie, avšak len v rozsahu, v ktorom toto právo nepatrí odborovej organizácii (§ 233 ods. 4 Zákonníka práce),
 • prerokovanie, avšak len v rozsahu, v ktorom toto právo nepatrí odborovej organizácii  (§ 233 ods. 4 Zákonníka práce),
 • právo na informácie,
 • kontrolnú činnosť.

Na zasadnutiach zamestnaneckej rady sa môže zúčastniť zástupca odborového orgánu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina členov zamestnaneckej rady.