Hlavné menu


Agentúry a nadácie EÚ

ELA pomáha zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ o mobilite pracovnej sily a koordinácii sociálneho zabezpečenia presadzovali spravodlivým, jednoduchým a účinným spôsobom a uľahčuje občanom a podnikom využívať výhody vnútorného trhu.

Európsky organ práce bol zriadený 31. júla 2019 nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1149 a jeho sídlom je Bratislava. Ide o prvú agentúru EÚ so sídlom v SR. Očakáva sa, že ELA dosiahne svoju plnú prevádzkovú kapacitu do roku 2024.

ELA prispieva k dobre fungujúcemu európskemu trh práce plnením týchto úloh:

 • uľahčuje jednotlivcom a zamestnávateľom prístup k informáciám a koordinuje sieť EURES;
 • uľahčuje spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi v záujme jednotného, efektívneho a účinného uplatňovania a presadzovania príslušných právnych predpisov Únie;
 • koordinuje a podporuje zosúladené a spoločné inšpekcie;
 • vykonáva analýzy a posudzovanie rizika v otázkach cezhraničnej mobility pracovnej sily;
 • podporuje členské štáty budovaním kapacít na účinné uplatňovanie a presadzovanie príslušných právnych predpisov Únie;
 • podporuje členské štáty pri riešení problému nedeklarovanej práce a
 • vykonáva mediáciu pri sporoch medzi členskými štátmi týkajúcich sa uplatňovania príslušných právnych predpisov Únie.

Európsky organ práce

Rights for All Seasons - Informačná kampaň o sezónnej práci

Sezónni pracovníci sú dôležitou súčasťou európskeho trhu práce a sú na nich odkázané viaceré odvetvia. Pracujú predovšetkým v poľnohospodárstve pri zbere ovocia a zeleniny alebo pestovaní kvetov,  v cestovnom ruchu ako zamestnanci v lyžiarskych a prímorských strediskách a pod. Hoci sú v krajine svojho zamestnania len krátku dobu,  potrebujú byť dostatočne informovaní o právach a o predpisoch, ktoré im zaručujú ochranu a bezpečnosť. Aj preto Európsky orgán práce (ELA) spustil kampaň na zvyšovanie povedomia „Práva na každú sezónu“, ktorá upozorňuje na potrebu podporovať spravodlivé a bezpečné pracovné podmienky pre sezónnych pracovníkov zamestnaných v krajinách EÚ. Kampaň bude vedená Európskym orgánom práce spolu s Európskou komisiou, Európskou platformou pre boj proti nelegálnej práci, sieťou EURES, krajinami EÚ a sociálnymi partnermi a bude prebiehať od júna do októbra 2021.

Odhaduje sa, že každý rok až 850 000 občanov EÚ vykonáva sezónne práce mimo svojej krajiny pôvodu. Mobilní sezónni pracovníci majú pri práci v inej krajine EÚ rovnaké práva na spravodlivé pracovné podmienky, s rovnakými pracovnými a sociálnymi právami ako miestni pracovníci. Vzhľadom na dočasný charakter ich práce však môžu byť zraniteľnejší voči neistým pracovným a životným podmienkam, podvodom a zneužívaniu. Pandémia COVID-19 zhoršila podmienky sezónnych pracovníkov a vystavila ich zvýšeným zdravotným rizikám.

Na riešenie týchto výziev v praxi a na zabezpečenie spravodlivých pracovných podmienok sezónnych pracovníkov uskutočňuje Európsky orgán práce nový akčný plán spolu s Európskou komisiou, členskými štátmi EÚ a sociálnymi partnermi. V rámci tejto integrovanej akcie je cieľom komunikačnej kampane „Práva na každú sezónu“ zvýšiť povedomie mobilných sezónnych pracovníkov a ich zamestnávateľov o ich právach, povinnostiach a dostupných poradenských službách.

V dňoch 20.–24. septembra sa v rámci kampane organizuje „týždeň akcie“ (Week of Action). V tomto období bude v celej Európe organizovaných množstvo aktivít na zvyšovanie povedomia o právach sezónnych pracovníkov a povinnostiach ich zamestnávateľov.

Kampaň ELA – práva na každú sezónu

Oficiálne video kampane

Interaktívna mapa práv a povinností sezónnych pracovníkov a zamestnávateľov v členských štátoch EÚ

SR sa pod vedením MPSVR SR aktívne zapája do kampane prostredníctvom online a off-line prevenčno-osvetovej činnosti v oblasti zvyšovania povedomia mobilných sezónnych pracovníkov a ich zamestnávateľov v oblastiach pracovného práva, sociálneho zabezpečenia, či nelegálnej práce. Zároveň bude kampaň podporená zo strany Národného inšpektorátu práce prostredníctvom kontrol a prevenčných inšpekcií v sektoroch s častým využívaním sezónnej práce a zo strany EURES Slovensko prostredníctvom cieleného poskytovania informácií pracovníkom cestujúcim do zahraničia a ich zamestnávateľom v odvetviach najviac vystavených sezónnej práci.

Facebook: Sezónne práce Slovensko/Seasonal work Slovakia

Národný inšpektorát práce (informácie o kampani)

Sieť EURES ponúka databázu overených voľných pracovných miest v rámci celej Európy, vrátane možnosti vycestovať do krajín Európy aj na sezónne práce. Poskytuje tiež informácie o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, o situácii na európskom trhu práce, registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, ako aj profesionálne poradenstvo pri tvorbe životopisu a uchádzaní sa o prácu vo vybranej krajine a informácie o finančnej podpore pracovnej mobility. Služby siete EURES sú na Slovensku dostupné na všetkých 46 úradoch práce, kde pôsobia EURES poradcovia a kontaktné osoby.

 

 

 

 

Cieľom nadácie je prispievať k plánovaniu a vytváraniu lepších životných a pracovných podmienok prostredníctvom opatrení určených na zvyšovanie a rozširovanie vedomostí, ktoré môžu podporiť tento vývoj.

Pri svojich povinnostiach nadácia zohľadňuje politiku spoločenstva v tejto oblasti. Orgánom spoločenstva Radí o zamýšľaných cieľoch a smerovaní, a to najmä poskytovaním vedeckých informácií a technických údajov.

Priority: 

 • postavenie pracujúceho človeka,
 • organizácia práce a najmä pracovného miesta,
 • problémy určitých kategórií pracovníkov,
 • dlhodobé hľadiská zlepšovania životného prostredia a
 • rozloženie ľudských činností v priestore a čase. 

Riadiaca štruktúra a štruktúra vedenia nadácie pozostáva z riadiacej rady, predsedníctva, riaditeľa a zástupcu riaditeľa. Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok má sídlo v írskom meste Dublin.

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Agentúra poskytuje orgánom Európskej únie, členským štátom, sociálnym partnerom a všetkým, ktorí pôsobia v tejto oblasti, technické, vedecké a hospodárske informácie na ich využívanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Cieľom je zlepšiť pracovné prostredie, ako je ustanovené v zmluve a následných stratégiách a akčných programoch Európskej únie, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Činnosti agentúry: 

 • zhromažďovať, analyzovať a šíriť technické, vedecké a hospodárske informácie v členských štátoch s cieľom poskytovať ich orgánom Európskej únie, členským štátom a zainteresovaným stranám,
 • podnecovať a podporovať spoluprácu a výmenu informácií a skúseností medzi členskými štátmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane informácií o vzdelávacích programoch,
 • organizovať konferencie a semináre a výmeny odborníkov z členských štátov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Agentúra spolupracuje s národnými koordinačnými strediskami, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Národný inšpektorát práce. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci má sídlo v španielskom meste Bilbao.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - EU-OSHA

Všeobecným cieľom inštitútu je prispievať k presadzovaniu rodovej rovnosti a posilňovať ju vrátane uplatňovania rodového hľadiska vo všetkých politikách Spoločenstva a z nich vyplývajúcich vnútroštátnych politikách. Bojuje proti diskriminácii z dôvodu pohlavia a zvyšuje povedomie o rodovej rovnosti medzi občanmi EÚ poskytovaním technickej pomoci inštitúciám Spoločenstva, najmä Komisii, a orgánom členských štátov.

K základným úlohám inštitútu patria: 

 • zber a analýza porovnateľných údajov o otázkach rovnosti mužov a žien,
 • tvorba metodických nástrojov určených predovšetkým na pomoc pri začleňovaní otázok rodovej rovnosti do všetkých oblastí politiky,
 • uľahčovanie výmeny osvedčených postupov a podpora komunikácie medzi zainteresovanými stranami,
 • zvyšovanie povedomia verejnosti o otázkach rodovej rovnosti.


Riadiace orgány inštitútu sú: správna rada, fórum odborníkov, riaditeľ a jeho personál. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť má sídlo v litovskom meste Vilnius.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť - EIGE

Cieľom strediska je pomoc Komisii pri povzbudzovaní, podporovaní a rozvoji odborného vzdelávania a štúdia popri zamestnaní na úrovni spoločenstva. Na tento účel v rámci postupov stanovených spoločenstvom, prispieva stredisko pomocou svojich vedeckých a technických činností k zavedeniu spoločnej politiky odborného vzdelávania.

Hlavnými úlohami strediska je:

 • zostavovať vybranú dokumentáciu súvisiacu najmä so súčasnou situáciou, najnovším rozvojom a výskumom v dotknutých oblastiach a vo veciach systému odborného vzdelávania,
 • prispievať k rozvoju a koordinácii výskumu v týchto oblastiach,
 • šíriť všetku potrebnú dokumentáciu a informácie,
 • povzbudzovať a podporovať akékoľvek podnety, ktoré by pravdepodobne mohli uľahčiť spoločne dohodnutý prístup k problémom odborného vzdelávania,
 • poskytovať fórum pre všetkých dotknutých.


Činnosť strediska sa zaoberá najmä problémom aproximácie štandardov odborného vzdelávania s cieľom vzájomného uznávania osvedčení a iných dokladov potvrdzujúcich ukončenie odborného vzdelávania.

Riadiace orgány strediska sú riadiaca rada, predsedníctvo a riaditeľ. Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania má sídlo v gréckom meste Thessaloniky.

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania - CEDEFOP