Hlavné menu


Otázky a odpovede

Z dôvodu účinnosti viacerých dôležitých bodov novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) sme pripravili odpovede na otázky týkajúce sa zmien vyplývajúcich z tejto novely.

Ak v niektorom mesiaci neboli na váš osobný dôchodkový účet pripísané povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, môže to byť spôsobené:

A. krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, počas ktorej:

B. inými situáciami, ktorých dôvody môžu byť nasledovné:

  • Vaše údaje o výkaze poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac do Sociálnej poisťovne neboli uvedené správne, resp. tento výkaz nebol odoslaný vôbec,
  • poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie neboli zaplatené na účet Sociálnej poisťovne.

Viac informácií získate vo Vašej mzdovej učtárni, vo Vašej účtovnej spoločnosti alebo v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Od 1. januára 2013 môže do II. piliera vstúpiť každá fyzická osoba, ktorej aspoň raz vzniklo dôchodkové poistenie (= tzv. I. pilier) a ku dňu podpisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšila vek 35 rokov. 

Do II. piliera môžu dobrovoľne vstúpiť fyzické osoby, ktoré sú dôchodkovo poistené a nedovŕšili 35 rokov veku (od 1. mája 2023 sa táto veková hranica pre vstup do II. piliera posúva na 40 rokov veku).

Zároveň sa zavádza tzv. automatický vstup do II. piliera, a to pre každú fyzickú osobu, ktorej vznikne prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023.

Áno, svoje dôchodkové úspory môžete rozložiť medzi dva dôchodkové fondy, pričom stále platí pravidlo, že jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Vzájomný pomer úspor v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a v niektorom z iných dôchodkových fondov je pre osoby mladšie ako 52 rokov ľubovoľný. Pre osoby staršie ako 52 rokov platia určité obmedzenia pre objem dôchodkových úspor umiestnených v inom ako v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, pričom s rastúcim vekom sú dôchodkové úspory zo zákona presúvané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu tak, aby ich objem v tomto fonde v prípade 52-ročného sporiteľa bol 10 %, v prípade 53-ročného sporiteľa 20 % atď. až do výšky 100 % v prípade 61-ročného sporiteľa).

Pre uplatnenie dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie musíte uzatvoriť dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Ak ste zamestnanec a chcete, aby vami platené dobrovoľné príspevky odvádzal váš zamestnávateľ, musíte s ním o tom uzatvoriť osobitnú písomnú dohodu, na základe ktorej ich bude odvádzať.

Od 1. mája 2023 sa vypúšťa povinnosť dohodnúť si platenie dobrovoľných príspevkov v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ, ktorý má záujem platiť si dobrovoľné príspevky, tak môže urobiť podľa pokynov od svojej DSS.

Od 1. januára 2024 bude umožnené platenie dobrovoľných príspevkov aj počas poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku formou programového výberu, t. j.  počas celého obdobia, kedy má sporiteľ osobný dôchodkový účet v DSS.

Výška dobrovoľného príspevku nie je zákonom obmedzená.

O starobný dôchodok môžete požiadať v Sociálnej poisťovni alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou máte uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. V prípade, že ste poberateľom predčasného starobného dôchodku z I. piliera, môžete o predčasný starobný dôchodok z II. piliera požiadať tak v Sociálnej poisťovni ako aj v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou máte uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. V prípade, že ešte nie ste poberateľom predčasného starobného dôchodku z I. piliera, môžete o predčasný starobný dôchodok z II. piliera požiadať len v Sociálnej poisťovni. Dôchodková správcovská spoločnosť následne vydá cez Centrálny informačný ponukový systém (CIPS) potvrdenie o nasporenej sume. Po tejto informácii každá poisťovňa a DSS zaregistrovaná v CIPS môže predložiť záväznú ponuku bez potreby Vašej prítomnosti na obchodnom mieste, poznajúc iba Vaše meno a vek. Všetky predložené ponuky Vám doručí Sociálna poisťovňa. Do 30 dní si môžete z ponúk poisťovní a DSS vybrať.

Ak by si do 30 dní nevybral žiadnu z ponúk, alebo by sa rozhodol, že svoje poberanie dôchodku z II. piliera odloží na neskôr, nie je to problém. Frekvencia využitia ponukového systému nebude časovo obmedzená. Je však potrebné podotknúť, že zmluvu o poistení dôchodku je možné anulovať len zo špecifických dôvodov, ako napr. nesprávne zadaná nasporená suma sporiteľa pri výpočte jeho dôchodku. Sporiteľ by si preto mal výber poisťovne veľmi dobre premyslieť.

 

Dedenie v II. pilieri je možné tak v sporiacej ako aj vo výplatnej fáze. Pri dedení je dôležité vychádzať zo skutočnosti, akou formou bude možné dôchodok z II. piliera poberať. Hovoríme o formách výplaty, ktorými sú doživotný dôchodok, dočasný dôchodok a programový výber.

Ak si sporiteľ sporí v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je nasporený majetok jeho súkromným vlastníctvom. V prípade smrti sporiteľa v období sporenia dôjde k jeho vyplateniu. Sporiteľ má právo určiť si v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa tento majetok vyplatí. V prípade, že si sporiteľ neurčí oprávnenú osobu, je nasporená suma predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka. Navyše, ak je oprávnená osoba alebo dedič sporiteľom, môže si dať uvedený majetok na základe žiadosti previesť na svoj osobný dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. To isté platí aj v prípade smrti sporiteľa, ktorý už síce dovŕšil dôchodkový vek, ale dôchodok z II. piliera mu ešte nebol vyplácaný.

Vo výplatnej fáze v prípade vyplácania doživotného dôchodku bude poskytovaná 7 ročná garancia. Znamená to, že ak poberateľ dôchodku zomrie skôr, ako mu budú vyplatené mesačné dôchodky za prvých 7 rokov, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto 7 rokov poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si poberateľ určil v zmluve o poistení dôchodku. Ak si túto oprávnenú osobu poberateľ v zmluve neurčil, alebo takáto osoba zomrela, nevyplatená suma za toto obdobie je predmetom dedenia. Ak sporiteľ už podpísal zmluvu o poistení dôchodku ale zomrel skôr, ako mu vznikol nárok na výplatu prvého dôchodku, celá nasporená suma, za ktorú si tento dôchodok zakúpil, je predmetom dedenia.

Dočasný dôchodok tvorí akúsi alternatívu voči programovému výberu. Môže byť vyplácaný po dobu 5, 7 alebo 10 rokov. Ak poberateľ dočasného dôchodku zomrie skôr, ako mu bude vyplatený posledný dohodnutý dôchodok, nevyplatená suma nie je predmetom dedenia.

Pri programovom výbere je možné dediť nevyplatené prostriedky. Získa ich oprávnená osoba, ktorú si určil sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Ak tak sporiteľ neurobil alebo takáto osoba zomrela, je tento majetok predmetom dedenia – t.j. dedí sa podľa Občianskeho zákonníka.

Ak si sporiteľ dohodol pri podpise zmluvy s poisťovňou aj pozostalostné krytie a v čase jeho úmrtia už nemá daných pozostalých alebo títo zomrú počas obdobia výplaty pozostalostného dôchodku, tak nevyplatená suma určená na výplatu pozostalostného dôchodku je predmetom dedenia.

Zabudnúť nesmieme ani na vyplácanie výnosu z investovania. Ak si sporiteľ nečerpá svoje dôchodkové úspory prostredníctvom dôchodku z DSS, môže si dať vyplácať výnos z investovania. V prípade smrti sporiteľa sú zvyšné nasporené prostriedky v dôchodkovom fonde tiež predmetom dedenia.

 

Doživotný dôchodok zaručuje vyplácanie fixnej sumy rovnomerne počas trvania Vášho života. Na rozdiel od doživotného dôchodku, sumy vyplácané v rámci doživotného dôchodku so zvyšovaním budú každoročne rásť o pevné percento, ktoré Vám bude garantované v zmluve o poistení dôchodku. Zmyslom postupného zvyšovania vyplácaných súm je snaha ochrany poberateľa dôchodku pred stratou kúpyschopnosti do budúcna. Výhoda poberania tohto typu dôchodkového poistného produktu má však svoju cenu. Výška takéhoto dôchodku bude v prvých rokoch vyplácania v porovnaní s produktom doživotného dôchodku nižšia.

 

 

Sporiteľ má pri doživotnom dôchodku a doživotnom dôchodku so zvyšovaním možnosť zabezpečiť svojich pozostalých fixnou sumou dôchodku v dobe trvania jedného alebo dvoch rokov. Tento typ zabezpečenia sa nazýva pozostalostné krytie a vypláca sa vo výške dôchodku poberateľa z II. piliera bezprostredne pred jeho smrťou. Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím a doživotný dôchodok so zvyšovaním a s pozostalostným krytím sú drahšie typy dôchodkových poistných produktov. Výška takto vyplácaných dôchodkov bude v porovnaní s „nekrytými“ dôchodkami nižšia. Pozostalostné krytie si sporiteľ môže vybrať tak v prípade doživotného dôchodku, ako aj doživotného dôchodku so zvyšovaním. Pozostalostné krytie sa vzťahuje podľa výberu sporiteľa na manžela alebo manželku a/alebo deti.

Praktické príklady:

Pán XY sa rozhodol požiadať o dôchodok z II. piliera. Na svojom osobnom dôchodkovom účte v dôchodkovej správcovskej spoločnosti má nasporenú sumu vo výške napr. €10,000. Sociálna poisťovňa mu zašle ponukový list s ponukami od poisťovní, na základe ktorého sa rozhodne pre doživotný dôchodok od poisťovne ABC. S poisťovňou ABC uzavrie zmluvu o poistení dôchodku a jeho dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) zaplatí poisťovni ABC jednorazové poistné vo výške €10,000 (hodnota úspor na osobnom dôchodkovom účte vedenom v DSS). Za túto sumu sa poisťovňa ABC zaviaže doživotne vyplácať dôchodok v rovnakej výške €50 mesačne, bez ohľadu na to, ako dlho bude pán XY žiť.


V prípade, že si pán XY zakúpi doživotný dôchodok so zvyšovaním, mesačná suma dôchodku bude v prvom roku stanovená vo výške €41.02  pričom bude každoročne rásť o napr. 2%. Výška dôchodku pána XY v druhom roku bude €41.84, v treťom €42.67, ... ,v pätnástom roku €54.12, ... , v dvadsiatom roku €59.75, atď. až do konca života.


Ak sa pán XY rozhodne pre doživotný dôchodok s pozostalostným krytím, uzavrie zmluvu o poistení dôchodku a za hodnotu úspor na jeho osobnom dôchodkovom účte sa poisťovňa ABC zaviaže pánovi XY doživotne vyplácať dôchodok v rovnakej výške v sume €45 mesačne bez ohľadu na to, ako dlho bude pán XY žiť. Zároveň sa poisťovňa ABC zaviaže k tomu, že v období napr. 2 rokov od smrti sporiteľa bude vyplácať pozostalostný dôchodok pozostalým v rovnakej výške, v akej poberal dôchodok pán XY predtým, ako umrel.


Pán XY si zvolí najdrahší typ z vyššie uvádzaných príkladov dôchodkového poistného produktu, a to doživotný dôchodok so zvyšovaním a s pozostalostným krytím. Poisťovňa ABC sa následne zaviaže pánovi XY doživotne vyplácať dôchodok. Mesačná suma dôchodku bude v prvom roku stanovená vo výške €36.92  pričom bude každoročne rásť o napr. 2%. Výška jeho dôchodku v druhom roku potom bude €37.66, v treťom €38.4, ... ,v pätnástom roku €48.71, ... , v dvadsiatom roku €53.78, atď. až pokým bude žiť. V prípade, že zomrie v dvadsiatom roku poberania dôchodku, teda jeho dôchodok v tom čase bude vo výške €53.78, pozostalým bude vyplácaný dôchodok v tejto výške počas najviac dvoch rokov od smrti pána XY.

Uvedené príklady sú ilustračné, výška Vášho dôchodku bude závisieť aj od Vášho veku pri požiadaní o dôchodok z II. piliera a od ponuky konkrétnej poisťovne.

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa výplatná fáza mení. Po podaní žiadosti o dôchodok bude môcť sporiteľ poberať dôchodok formou programového výberu z polovice nasporenej sumy po dobu, ktorá bude zodpovedať polovice mediánu hodnôt strednej dĺžky života pre mužov a ženy vo veku sporiteľa. Programový výber bude vyplácať DSS.

Po dočerpaní programového výberu bude z druhej polovice nasporenej sumy sporiteľ poberať doživotný dôchodok zo životnej poisťovne.

Zostáva zachovaná aj možnosť poberania dôchodku formou programového výberu, kedy sporiteľ môže výplatu nasporenej sumy prispôsobiť vlastným preferenciám a nechať si dôchodok vyplatiť aj jednorazovo, avšak iba z tej časti jeho nasporenej sumy, ktorá je určená na programový výber (t. j. v zásade z jednej polovice nasporenej sumy). Podmienkou bude, aby mal sporiteľ dostatočné doživotné zabezpečenie a teda súčet súm jeho doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera, prípadne výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a pod., bol vyšší ako tzv. referenčná suma, ktorá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku. Hodnota referenčnej sumy na rok 2024 v tomto čase nie je známa.

Ak sporiteľ požiada o dôchodok z II. piliera do 31.12.2023 a na základe jeho ponuky dôchodkov uzatvorí dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, alebo zmluvu o poistení dôchodku, budú sa na neho vzťahovať podmienky súčasnej výplatnej fázy.